Z P R Á V A PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE, konanou dne 31. ledna 2020

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2019.

V posledních letech jsou naší prioritou dvě činnosti a to výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat.

Na pomezí března a dubna zadal výbor SDH výrobu našeho nového slavnostního praporu vybranému zhotoviteli, kterým se po výběrovém řízení stala firma DAKS strojní vyšívání se sídlem ve Vizovicích.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí v prostorách SDH Vyškov. Vrcholila také příprava materiálů pro tisk informační brožury a výrobu upomínkových předmětů a plaket.

Ve dnech 19. až 21. července proběhly oslavy 130 let od založení našeho SDH. V týdnu před oslavami jsme převzali slavnostní prapor od výrobce, vytištěné brožury a upomínkové předměty. V pátek 19. července proběhla ve večerních hodinách slavnostní valná hromada, na které byly oceněni členové SDH i zásahové jednotky obce. V sobotu 20. července se v odpoledních hodinách uskutečnila hlavní část oslav. Za účasti významných hostů jako například senátora Ivo Bárka, hejtmana JmK Bohumila Šimka a dalších byla slavnostně otevřena nově opravená hasičská zbrojnice. Po úvodních proslovech a defilé čestné stráže s naším novým praporem byly oslavy oficiálně zahájeny a následně odstartoval již šestý ročník soutěže Železný hasič o pohár starosty obce. Tentokrát se soutěže zúčastnili naši závodníci i závodníci ze spřátelených SDH. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. V rámci oslav byla po celé odpoledne zpřístupněna hasičská zbrojnice, ve které byla výstavka s předměty a fotografiemi z hasičské historie. Zájemci si mohli prohlédnout také naši techniku i přistavené hasičské automobily z okolních sborů a HZS Vyškov. Techniku zde na naše pozvání přijela ukázat i armáda a policie ČR.  Na závěr odpoledne jsme pro naše spoluobčany připravili ukázku hašení hořícího automobilu. Tato ukázka se konala na návsi obce a jistě zaujala mnoho diváků, protože podobná ukázka zde byla k vidění naposledy u příležitosti oslav 100 let založení SDH v roce 1989. V neděli 21. července pokračovaly oslavy dopolední bohoslužbou za hasiče a slavnostním žehnáním praporu a hasičské zbrojnice. Oslavy byly zakončeny odpoledním posezením u dechové hudby Olšověnka v areálu za hasičskou zbrojnicí.

V měsíci srpnu jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se i díky příznivému počasí velice povedla a přilákala spoustu lidí z obce i okolí.

V podzimních měsících pak naši členové odpracovali mnoho hodin o víkendech při výstavbě plotu okolo nově osázeného obecního sadu na okraji obce. Tento plot by měl sloužit jako ochrana mladých stromků před zvěří a jeho délka je cca 300 metrů.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí.

I v roce 2019 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Obci děkuji také za pomoc s pořádáním oslav ke 130 letům založení SDH. Děkuji také spolku Studánky za pomoc při této akci, na které jsme si také připomněli deseti leté výročí jejich aktivní činnosti. Nesmím zapomenout také poděkovat členům spřátelených sborů za jejich účast a poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkuji také Armádě a Policii ČR za jejich ukázku techniky. Dík zaslouží také pánové Rostislav Zukal a Vladimír Koutný za poskytnutí historických fotografií, uniforem a předmětů s hasičskou tématikou.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 25. ledna 2020                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice