Seznam starostů, velitelů a jednatelů SDH Studnice

Rok Starosta
/ Předseda
Velitel Jednatel
1889-1891 Adolf
Štelcl
Julius
Štelcl
Jan
Štreit
1891-1907 Adolf
Štelcl
Jan
Pořízek
Jan
Štreit
1907-1909 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
Jan
Štreit
1909-1921 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
František
Homola
1921-1923 Adolf
Štelcl
Jan
Štelcl
Josef
Orálek
1923-1924 Adolf
Štelcl
Karel
Konečný
Josef
Orálek
1924-1926 Adolf
Štelcl
Karel
Konečný
Michal
Jančík
1926-1931 Tomáš
Héč
Karel
Konečný
František
Hudec
1931-1933 Tomáš
Héč
Metoděj
Vlček
Jan
Štelcl
1933-1934 Antonín
Zouhar
Metoděj
Vlček
Jan
Štelcl
1934-1935 Antonín
Zouhar
Jan
Pliska
Jiljí
Vykydal
1935-1937 Antonín
Zouhar
Řehoř
Kocourek
Jiljí
Vykydal
1937-1938 Jan
Štelcl
Řehoř
Kocourek
Jan
Štelcl
1938-1939 Jan
Štelcl
Řehoř
Kocourek
Robert
Švec
1939-1940 František
Crhonek
Řehoř
Kocourek
Robert
Švec
1940-1942 František
Crhonek
Řehoř
Kocourek
Řehoř
Kocourek
1942-1945 válka válka válka
1945-1948 Tomáš
Héč
Řehoř
Kocourek
Josef
Pořízek
1948-1950 Josef
Trněný
František
Pliska
Josef
Pořízek
1950-1953 Josef
Trněný
Josef
Koutný
Josef
Pořízek
1953-1955 Josef
Trněný
Jan
Pernica
Josef
Koutný
1955-1957 Josef
Trněný
Josef
Kocourek
Josef
Koutný
1957-1958 Josef
Trněný
Jan
Pernica
Karel
Ryšánek
1958-1960 Josef
Trněný
Josef
Koutný
Karel
Ryšánek
1960-1962 Josef
Trněný
Karel
Ryšánek
Jiljí
Koutný
1962-1964 Josef
Trněný
Josef
Kocourek
Antonín
Šantavý
1964-1968 Josef
Trněný
Alois
Tesař
Antonín
Šantavý
1968-1970 Josef
Trněný
Rostislav
Štafa
Antonín
Šantavý
1970-1972 Alois
Tesař
Rostislav
Štafa
Antonín
Šantavý
1972-1974 Josef
Štaffa
Josef
Orálek
Jiří
Hudec
1974-1976 Josef
Štaffa
Antonín
Šantavý
Josef
Trněný
1976-1983 Josef
Štaffa
Vladimír
Koutný
Josef
Trněný
1983-1987 Josef
Štaffa
Josef
Štaffa
Josef
Trněný
1987-1988 Josef
Štaffa
Milan
Formánek
Jiří
Hudec
1988-1991 Josef
Štaffa
Milan
Formánek
Josef
Koutný
1991-1997 Vladimír
Koutný
Milan
Formánek
Jaroslav
Sedláček
1997-1998 Vladimír
Koutný
Milan
Formánek
Aleš
Procházka
1998-2000 Vladimír
Koutný
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka
2000-2005 Michal
Kuběna
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka
2005-2019 Aleš
Procházka
Metoděj
Mikulášek
Aleš
Procházka

Plán činnosti SDH Studnice na rok 2019

Únor – Březen  – Požární ochrana očima dětí

Duben – Spolupráce při zabezpečení pálení čarodějnic, případně zabezpečení občerstvení  – dle požadavků obce

Duben – brigáda – úklid v okolí obce ( Den země )

Červen – spolu s SDH Vyškov – ukázka ke dni dětí

Oslavy 130 let založení SDH – termín 19. – 21.7.2019 (valná hromada, ukázky techniky a zásahů, soutěž Železný hasič, taneční zábava, mše za hasiče…..)

Uspořádaní hodové zábavy

Uspořádání podzimního kola ZPV   (12. října 2019)

Prosinec – pomoc obci při rozsvěcení stromečku

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2018

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 12. ledna 2019

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2018.

V posledních letech se zaměřujeme hlavně na dvě činnosti, kterými jsou výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. Dál již bohužel žádná práce nepostoupila, ale předpokládám, že práce z letošního ročníku i z let minulých použijeme při oslavách výročí založení sboru letos v létě. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat. Jen bych se ještě zmínil o finančních prostředcích z darů a dotací, díky kterým se nám letos pro mladé hasiče podařily zajisti dresy a také ochranné přilby. Tyto přilby se díky možnosti přizpůsobit na různé velikosti dají použít i pro potřeby dospělých hasičů a jednotky, třeba při požárním sportu, či výcviku slaňování. Velkou zásluhu na získání finančních prostředků má p. Martin Kratochvíl, díky kterému jsme například získali prostředky z nadace České pošty Pošťáci srdcem.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí.

Červenec byl již tradičně ve znamení pátého ročníku soutěže Železný hasič. Tentokrát se soutěž konala v poněkud komornější atmosféře pouze za účasti závodníků z našeho sboru a zásahové jednotky. Potěšující bylo, že se na přípravě a poté i na soutěži samé podíleli i naši dorostenci, kteří s trať závodu s chutí vyzkoušeli. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. Během odpoledne proběhly i další soutěže pro děti. Na závěr opět naši mladí hasiči předvedli požární útok, při kterém tentokrát hasili cvičný domeček z kartonu.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Když mluvím o zásahové jednotce, tak mi dovolte abych znovu poděkoval zastupitelstvu obce za provedenou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která napomůže nejen lepší činnosti zásahové jednotky a zkvalitnění jejího zázemí, ale poskytne odpovídající prostory i pro potřeby klubové činnosti mladých hasičů a jejich vedoucích.

I v roce 2018 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

V minulém roce byla značná část práce výboru SDH zaměřena na přípravu nadcházejících oslav 130 let od založení sboru hasičů ve Studnicích. Na počátku bylo vytvoření návrhu slavnostního praporu a oslovení firem, které by prapor mohly vyrábět, aby poskytly cenovou kalkulaci jeho výroby. Zároveň se zajišťovaly materiály a data potřebná pro vytvoření publikace mapující historii SDH od vydání předcházející brožury v roce 1989 při příležitosti oslav 100 výročí. Ke konci roku jsme oslovili několik subjektů s žádostí o dotace na výrobu praporu a publikace a též i zajištění oslav. Nějaké peníze jsme již získali a dále čekáme jak dopadnou další dotační programy a žádosti. Všem, kteří se na této činnosti podíleli a podílejí bych rád také poděkoval.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 10. ledna 2019                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2017

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 26. ledna 2018

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2017.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí.

Duben byl pro mladé hasiče důležitý z hlediska jejich účasti na již 40. ročníku Závodů požární všestrannosti v Pístovicích, který jistě patří spolu s podzimním kolem mezi nejvýznamnější závody na kterých se s mládeží objevujeme.

V květnu nás opět čekala účast na zabezpečení trati rychlostní zkoušky Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Opět došlo na již léty prověřenou spolupráci s členy z ostatních SDH, např. Račice, Kulířov a dalšími. Znovu to byla dobrá zkušenost, ať už to beru z pohledu nutnosti zvládnout nejrůznější hasičskou techniku, a nebo z důvodu potřeby zvládnutí většího množství lidí a jejich vzájemnou organizaci.

V červnu se několik našich členů podílelo na prezentaci naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí a i této akce se v posledních několika letech účastníme pravidelně.

Červenec byl již tradičně ve znamení čtvrtého ročníku soutěže Železný hasič. Tato soutěž, ve které si můžeme ověřit naši fyzickou zdatnost a připravenost k nasazení v náročných podmínkách skutečných zásahů se postupem času dostala od soutěže pro naše hasiče až ke klání hasičů ze sborů z okolních obcí. Těší nás také zájem veřejnosti, která si na tuto akci nachází cestu a přichází povzbudit naše borce. Stalo se také již tradicí, že se během soutěžního odpoledne uskuteční i několik soutěží pro děti a dojde i na několik ukázek umění mladých hasičů.

Na konci července se potom družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním útoku a dalších doplňkových disciplínách v Kulířově.

Celý rok s vyjímkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech. Zpestřením těchto závodů byly dva, které probíhaly ve večerních hodinách. S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové, Ondřeji Ryšánkovi, Dagmar Bičové a Veronice Preisové, která v loňském roce absolvovala instruktorský kurs, a také vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Ondra s Michalem Kuběnou opět jako instruktoři a vedoucí podíleli na organizaci letního tábora v Jánských lázních.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

I v roce 2017 se naši členové aktivně zapojovali do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení.

Na závěr chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 26. ledna 2018                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2016

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2017

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2016.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Již před tím se mladí hasiči byly podívat na techniku na stanici profesionálních hasičů ve Vyškově, kde určitě načerpali také nějakou inspiraci pro tuto soutěž, zvlášť když se jim podařilo vidět hasiče při výjezdu ke skutečnému zásahu.

Duben pro mladé hasiče neznamenal, že za kamna vlezem, ale naopak se družstva starších a mladších zúčastnila branného závodu v Pístovicích.

V květnu nás čekala účast na zabezpečení trati RZ při Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Při této akci jsme se neobešli bez spolupráce s členy z ostatních SDH, např. Drnovice, Račice, Kulířov a další. Opět jsme si ve větším měřítku natrénovali vzájemnou komunikaci mezi sebou za pomoci vysílaček a mobilních telefonů a také práci s lidmi. Obojí se nám může hodit pro naši činnosti, například při záchranných pracích při přírodních katastrofách, a nebo rozsáhlejších zásazích.

Červenec byl ve znamení třetího ročníku soutěže Železný hasič, kterého se tentokrát v hojnější míře zúčastnili členové spřátelených sborů. V tomto ročníku jsme také zažili premiéru startu žen v této soutěži. Startovali hned dvě zástupkyně a jedna z nich si nevedla špatně ani v porovnání s muži, kteří v závodu startovali. Druhá zástupkyně si bohužel připsala prvenství ve formě prvního vážnějšího zranění, které jsme v této soutěži museli řešit. Po skončení vlastní soutěže proběhla ještě v odlehčené verzi varianta pro přihlížející děti a mládež, která se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Závěr odpoledne obstarali mladí hasiči, kteří předvedli zkrácenou verzi požárního útoku na asfaltovém hřišti. Na úplný závěr a k radosti všech malých diváků byla na asfaltovém povrchu vytvořena pěna, kterou si všichni užili.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží. S činností MH nás podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, který nám svoji zprávu o mládeži bude za chvíli prezentovat. Opět bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Jana s Ondrou a Michalem Kuběnou opět zúčastnili letního tábora v Jánských lázních. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Když už jsem se dotknul práce s mládeží je potřeba zmínit, že do budoucna budeme muset zabezpečit více lidí, kteří se budou práci s mládeží věnovat, protože dětí přibývá instruktorů však nikoliv.

Samozřejmě také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházíme každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. V loňském roce došlo k 19 událostem, kdy byla jednotka nasazena, z toho se 11. krát jednalo o zásah a 8. krát o pomoc obci. Nejvíce nás prověřila účast na hašení požáru v areálu VELUXu v březnu loňského roku. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Dík patří samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v jednotce. Před koncem minulého roku se také obci díky dotacím podařilo zakoupit nový dopravní automobil Fiat Ducato, který bude sloužit převážně pro potřeby jednotky, ale svoje uplatnění najde také při dopravě mládeže na soutěže, hlavně kvůli bezpečnosti, kterou na rozdíl od stařičké AVIE nabízí. Tímto bych chtěl znovu poděkovat zastupitelstvu obce za úsilí, které celé věci museli věnovat a také všem, kteří na zakoupení automobilu poskytli dotace.

I v roce 2016 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši opětovnou účast na ukázce techniky ke Dni dětí ve Vyškově.

Na závěr chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 27. ledna 2017                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2015

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2016

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2015.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči zapojili pod vedením svých vedoucích do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Následně jsme vybrané práce předali dále k vyhodnocení v rámci celého okresu, kde jsme již sice žádné ocenění nezískali, ale určitě se zase do této soutěže letos zapojíme znovu.

V březnu a dubnu se výbor SDH na základě pověření loňské valné hromady pustil do vyjednávání s obcí o změně umístění sídla SDH z budovy č. p. 61 do budovy hasičské zbrojnice v majetku obce. K tomuto kroku bylo nutné zajistit pro hasičskou zbrojnici číslo popisné, což se nakonec podařilo a hasičárna má v současnosti přiděleno č. p. 214. Díky vstřícnému postoji a souhlasu obecních zastupitelů se celá věc v loňském roce podařila zrealizovat, takže nyní je již oficiální sídlo SDH Studnice na této adrese. Tyto změny byly nutné i kvůli zapsání SDH do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, hlavně z důvodu aby se již v budoucnosti nemuselo sídlo SDH měnit.

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor.

Nejvíce na akce bohatý byl potom měsíc červenec, kdy jsme 18. července pořádali druhý ročník soutěže Železný hasič. Soutěže se zúčastnili borci z našeho SDH a také několik odvážlivců z SDH Kulířov a Račice. Slovo odvážlivců je zcela na místě, protože při extrémních teplotách, které v tyto dny panovaly, byla už jenom účast v závodě hodná obdivu. Zároveň tím také došlo k prověření fyzických i psychických sil jednotlivých závodníků, kteří působí i v zásahových jednotkách obcí, takže můžeme tuto soutěž brát i jako dobrou přípravu na vypětí během zásahů při požárech a jiných událostech. Vítězství obhájil stejně jako v předchozím ročníku Milan Jelínek, těsně za ním byl na druhém místě Aleš Henek a na třetím místě se umístil František Jelínek, všichni z SDH Studnice. Gratulujeme.

Hned následující sobotu se mnoho našich členů zúčastnilo dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek třiadvacátého ročníku Rally Vyškov. Organizace rychlostní zkoušky byla o to náročnější, že v minulosti jsme zabezpečovali RZ v lesním úseku a blíže našeho katastru, ale tentokrát jsme dostali přidělenou RZ, která procházela přímo přes obec Račice. I přes to se nám díky profesionálnímu přístupu a poctivé práci povedlo zabezpečit zdárný průběh bez vážnějších incidentů na úseku, který byl díky přítomnosti většího počtu diváků ale hlavně místních obyvatel považován za dost organizačně náročný.

Chci na tomto místě poděkovat všem členům, kteří se obou podniků zúčastnili a pomohli s jejich organizací a zabezpečením.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží, a byl pro ně také připraven zájezd do hasičského muzea v Brodku u Prostějova. S činností MH nás blíže seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, jehož zpráva bude také za chvíli následovat. Znovu bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Mimo tyto pravidelné činnosti se podílejí také na práci pro obec, jako byla likvidace zlomených stromů a náletových dřevin v Odrůvkách, čištění okapů a fasád obecních budov a také pomoc při zavlažování mladých stromků okolo cest a návoz vody pro zavlažování hřbitova v letošním parném létě. Když se již zmiňuji o letošním extrémním počasí, tak musím také říct, že se to projevilo i ve zvýšeném počtu požárů v letních měsících a i naše jednotka se na několika likvidacích těchto požárů úspěšně podílela. Připomenutí si zaslouží zejména účast jednotky na likvidaci požáru pole za průmyslovou zónou ve Vyškově v dopoledních hodinách a následně potom v odpoledních hodinách při zdolávání požáru lesa u Senetářova na Blanensku dne 13. srpna. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Chci také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí. Musím také říct, že by se tato činnost dala jen těžko vykonávat na nynější úrovni bez kvalitního zázemí a vybavení poskytovaného obcí za což chci za všechny členy poděkovat.

I v roce 2015 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši účast na ukázce techniky na Dni dětí ve Vyškově, oslavě SDH v Drahanech a Šošůvce. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 20. ledna 2016                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2014

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 17. ledna 2015

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2014 a zároveň, protože je letošek i rokem volebním, trochu bilancoval i naše snažení za posledních pět let.

První akcí, na které jsme se v loňském roce sešli v širším měřítku, byl turnaj v bowlingu. Ten se uskutečnil již 25. ledna ve Squash centru Vyškov.

V měsíci únoru se na základě změn v zákonech naší republiky přistoupilo ke zřízení živností „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ , „ Hostinská činnost“ a „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“. Dále jsme získali koncesi na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. S tím souviselo i upřesnění sídla SDH Studnice. Všechny tyto kroky souviseli se zabezpečením možnosti provozovat stánek s občerstvením při kulturních a sportovních akcích pořádaných SDH dle platných zákonů České Republiky.

Další činností bylo uspořádání pravidelné soutěže Požární ochrana očima dětí, i když tentokrát jen v lokálním měřítku za účasti dětí, které se přihlásili do Mladých hasičů. Doufám, že letos se povede tuto akci opět rozšířit i o místní mateřskou školu a případně uspořádat výtvarnou dílnu ve spolupráci s OS Studánky.

Zvýše uvedeného je patrné, že se nám povedlo splnit náš cíl a opět obnovit práci s mládeží, která nás již v minulém roce reprezentovala na několika soutěžích, např. na Závodě požárnické všestrannosti okresu Vyškov v Kučerově nebo na soutěži v uzlování v Drnovicích. Ale podrobnější informace o činnosti mladých hasičů si vyslechneme ve správě o mládeži, která bude za okamžik následovat. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům sl. Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi, dále pak vedoucímu mládeže p. Kratochvílovi a také p. Mikuláškovi za úsilí a čas, který této jistě dobré a prospěšné činnosti věnují

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise MISS Čarodějnice.

V roce 2014 si náš sbor připomínal 125 let, které uběhly od jeho založení. Oslavy tohoto půl kulatého výročí proběhly ve dnech 19. a 20. července. V jejich rámci jsme uspořádali soutěž o Železného hasiče. V průběhu sobotního odpoledne proběhly také ukázky hasičské techniky a ukázky hašení malých domovních požárů. V neděli se uskutečnila v místním kostele bohoslužba za všechny hasiče. Následovala slavnostní valná hromada, na které byli oceněni zasloužilí členové našeho sboru.

26. července jsme se zúčastnili soutěže v Kulířově, která se zde také již tradičně koná v rámci místních hodových oslav. Rád zmíním, že naše družstvo dokázalo v požárním útoku i pivní štafetě obsadit první místo.

Na konci srpna jsme v rámci hodových oslav pořádali Hasičskou taneční hodovou zábavu pro naše členy i nejširší veřejnost.

Hned první víkend v září se již hojný počet našich členů zúčastnil dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek dvaadvacátého ročníku Rally Vyškov. Chci poděkovat všem členům, kteří se tohoto podniku zúčastnili za jejich poctivý a profesionální přístup, který napomohl ke zdárnému průběhu bez vážnějších incidentů na úseku, který byl námi zabezpečován.

V loňském roce se také podařilo dokončit opravu naší soutěžní stříkačky PS12, která si odbyla svoji premiéru na soutěži v Kulířově a určitě i její zásluhou se nám podařilo dosáhnout vítězství a dobrého času. Lví podíl na opravě této stříkačky má pan Dušan Tesař, kterému patří také náš dík.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

I v roce 2014 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na ukázce naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, oslavě SDH ve Vysočanech a ukázku naší techniky ve sportovním areálu hotelu U Zlaté Rybky v Tučapech. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Jak jsem slíbil na začátku, rád bych zde provedl krátkou bilanci minulého pětiletého volebního období. Asi největší úspěch vidím v opětovné obnově práce s mládeží, na kterou jsme vždy v minulosti kladli velký důraz, a byla pro nás vždy prioritou číslo jedna. Toto by se jistě nepovedlo bez spousty práce lidí, kteří se rozhodli v této věci něco dělat a podat pomocnou ruku.

Další věcí, která se za posledních pět let značně zlepšila, je jistě zásahová jednotka obce, ve které mají naši členové značné zastoupení a také velitel SDH je zároveň velitelem této jednotky. Za těch několik roků je zde vidět jednoznačně velký pokrok, hlavně co se týče profesionálního přístupu všech členů. Za dobrou funkcí této jednotky stojí také obec, která nám poskytuje kvalitní zázemí a vybavení a tak usnadňuje tuto nelehkou práci. Za toto bych chtěl obci také poděkovat.

Chci poděkoval také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na pokračování této spolupráce.

Na závěr mi dovolte, abych také poděkoval všem členům výboru za jejich dosavadní, mnohdy nenápadnou, ale potřebnou činnost a popřál nově zvoleným členům výboru hodně chuti do náročné práce a pevné nervy. Také přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 16. ledna 2015                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2013

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 18. ledna 2014

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2013.

Začíná být už tradicí, že se začátkem roku zapojujeme do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci opět uspořádali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala druhou polovinu měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola. Rád zde zmíním, že dvě práce se ve svých kategoriích umístili v okresním kole na třetím místě. Jejich autorkami byly Betty Grigarová a Barbora Janochová. Gratulujeme.

V březnu uspořádala naše kulturní komise sportovně kulturní turnaj v Bowlingu, kterého se zúčastnilo asi 10 našich členů. Všichni se dobře pobavili a trochu si protáhli tělo po dlouhé zimě.

Na konci dubna jsme se spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise pro výběr nejvhodnějších kandidátek k upálení.

Minulý rok jsem tu zmiňoval neblahou situaci v našem sboru v oblasti mládeže. Protože si všichni uvědomujeme, jak je důležité vychovávat si zdatné nástupce, nerezignovali jsme a stále jsme hledali možnost, jak práci s mládeží obnovit. Stejně jako už i v minulých letech se naši členové, slečna Jana Mikulášková a pánové Ondřej Ryšánek a Michal Kuběna zúčastnili Mezinárodního letního tábora a Letní školy instruktorů v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, které se pravidelně konají pod hlavičkou OSH Vyškov. Rozhodli jsme se proto využít jejich zkušeností. V září jsme oslovili slečnu Mikuláškovou a pana Ryšánka s prosbou, zda by se nemohli ujmout role instruktorů mládeže v našem sboru. Po jejich souhlasném stanovisku jsme v říjnu provedli průzkum zájmu o kroužek mladých hasičů mezi dětmi a rodiči. Následně se ve spolupráci s obcí povedlo získat asi 10 dětí a tak se mohla v listopadu uskutečnit první seznamovací schůzka. V tomto roce se již schůzky mladých hasičů konají pravidelně podle vypracovaného plánu práce. Přeji všem, kdo se na této nelehké práci podílejí mnoho zdaru a trpělivosti a zároveň doufám, že najdou podporu a pomoc i u ostatních členů našeho sboru.

I v roce 2013 se mnoho práce a času našich členů věnovalo činnostem kolem zásahové jednotky obce. Jednotka má v současnosti 20 členů a z toho 14 jsou i naši členové. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách SDH v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově a oslavě SDH v Malém Hradisku. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružením, nově asi „spolkům“, a obci za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na další.

Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a stálé nadšení pro práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2014

                                                                                                        Aleš Procházka

                                                                                                  Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2012

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 19. ledna 2013

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích v roce 2012.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Prvním úkolem loňského roku, který jsme si vytýčili, bylo zapojení se do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci organizovali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala značnou část měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola.

Již na loňské valné hromadě jsme informovali o našich zřízených internetových stránkách, které se pak během měsíců únor a březen začaly plnit informacemi. Stránky jsou v mezích možností průběžně aktualizovány a doplňovány. Do budoucna by se z nich měli dozvědět nejen naši členové aktuality a právě připravované akce pořádané naším SDH. Na stránkách je i sekce pro členy JSDHO, kde si mohou nebo spíše budou moci vyhledat důležité informace týkající se zásahové jednotky a svého působení.

Na přelomu května a června jsme po dlouhých letech stání v kůlně oprášili naši historickou čtyřkolovou koňmi taženou stříkačku a po náležitém ošetření jsme ji připravili na výstavku k oslavám 670 let od první písemné zmínky o naší obci. Na těchto oslavách jsme se pak také v měsíci červnu aktivně podíleli spolu s ostatními sdruženími a obcí.

V loňském září jsme se též organizátorsky podíleli na pořádání Admiral Rally Vyškov, kde jsme jako pořadatelé zabezpečovali jednu ze tří rychlostních zkoušek. Po ukončení rally jsme byli vyhodnoceni jako nejlépe zabezpečený úsek. Tohoto hodnocení bychom nedosáhli bez výtečné práce našich členů, ale i spousty dalších dobrovolníků, kteří se s námi na této náročné akci podíleli.

I v roce 2012 se většina naší činnosti točila kolem zásahové jednotky obce, kterou se konečně po několika letech stagnace podařilo dát do pořádku. Na tomto stavu mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, ale rád bych samozřejmě poděkoval všem našim členům, kteří se na této činnosti podílejí.

Před koncem roku proběhla velká revize našeho majetku, která se skládala z revize inventárních seznamů a jejich sloučení do jednoho, kontrolu našeho hmotného majetku podle tohoto nového seznamu a následné fyzické kontroly veškerého majetku a jeho roztřídění na majetek který si dále ponecháme a ten, který již byl znehodnocen, poškozen, případně zastaral tak, že bude nutné ho vyřadit. V současnosti probíhá zápis našeho majetku do programu Kancelář pro obec, ve kterém bude v budoucnosti veden i majetek JSDHO, případně dalších subjektů, jejichž majetek se bude nacházet v hasičské zbrojnici.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, účast s technikou na oslavách výročí založení SDH  Niva a Nové Sady, kde byla opět k vidění i naše historická stříkačka. Myslím si, že všechny tyto akce přispěli k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně.      

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovateli restaurace Tour Club panu Aleši Sommerovi za možnost uspořádání tohoto zasedání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 19. ledna 2013

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2011

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2012

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2011.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti nebo spíše nečinnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto bych byl rád, když se dnes budeme této situaci také dále věnovat.

21. května se část našich členů, převážně působících i v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce účastnila v rámci svého výcviku na nácviku plnění Bambi vaku vodou. Tento vak se zavěšuje pod vrtulník a používá se například pro hašení lesních požárů. V rámci tohoto zaměstnání jsme byli rozděleni do čtyř členných družstev, která plnila závěsný vak pod vrtulníkem, který zůstával celou dobu plnění ve visu ve vzduchu a po naplnění vaku s ním odlétal nad nedaleký lesík, kde nám předváděl, jak vypadá hašení s tímto prostředkem. Myslím si, že toto zaměstnání bylo pro většinu z nás velmi atraktivní i přes riziko s ním spojené.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. Této události předcházel celkový úklid areálu, který proběhl v polovině srpna, za účasti snad všech aktivních členů. Večer pak následovalo malé občerstvení, při kterém se všichni dobře pobavili a snad i příjemně zrelaxovali po vynaložené námaze během dne.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Jak jsem již uváděl jinde, nebyl loňský rok tím nejlepším, přesto se některých vytčených cílů podařilo dobrat. Loni jsme si zde dali za úkol zlepšit činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci, která v minulosti mírně stagnovala. Tímto úkolem byl pověřen pan Mikulášek a dnes mohu konstatovat, že se mu povedl velký kus práce. Při tomto úkolu mu byl nápomocen i p. Kratochvíl, který v loňském roce úspěšně absolvoval kurz pro velitele. Oběma pánům proto děkuji a doufám, že budou v této nelehké práci pokračovat i za přispění nás všech.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 28. ledna 2012

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice