Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2015

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2016

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2015.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči zapojili pod vedením svých vedoucích do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Následně jsme vybrané práce předali dále k vyhodnocení v rámci celého okresu, kde jsme již sice žádné ocenění nezískali, ale určitě se zase do této soutěže letos zapojíme znovu.

V březnu a dubnu se výbor SDH na základě pověření loňské valné hromady pustil do vyjednávání s obcí o změně umístění sídla SDH z budovy č. p. 61 do budovy hasičské zbrojnice v majetku obce. K tomuto kroku bylo nutné zajistit pro hasičskou zbrojnici číslo popisné, což se nakonec podařilo a hasičárna má v současnosti přiděleno č. p. 214. Díky vstřícnému postoji a souhlasu obecních zastupitelů se celá věc v loňském roce podařila zrealizovat, takže nyní je již oficiální sídlo SDH Studnice na této adrese. Tyto změny byly nutné i kvůli zapsání SDH do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, hlavně z důvodu aby se již v budoucnosti nemuselo sídlo SDH měnit.

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor.

Nejvíce na akce bohatý byl potom měsíc červenec, kdy jsme 18. července pořádali druhý ročník soutěže Železný hasič. Soutěže se zúčastnili borci z našeho SDH a také několik odvážlivců z SDH Kulířov a Račice. Slovo odvážlivců je zcela na místě, protože při extrémních teplotách, které v tyto dny panovaly, byla už jenom účast v závodě hodná obdivu. Zároveň tím také došlo k prověření fyzických i psychických sil jednotlivých závodníků, kteří působí i v zásahových jednotkách obcí, takže můžeme tuto soutěž brát i jako dobrou přípravu na vypětí během zásahů při požárech a jiných událostech. Vítězství obhájil stejně jako v předchozím ročníku Milan Jelínek, těsně za ním byl na druhém místě Aleš Henek a na třetím místě se umístil František Jelínek, všichni z SDH Studnice. Gratulujeme.

Hned následující sobotu se mnoho našich členů zúčastnilo dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek třiadvacátého ročníku Rally Vyškov. Organizace rychlostní zkoušky byla o to náročnější, že v minulosti jsme zabezpečovali RZ v lesním úseku a blíže našeho katastru, ale tentokrát jsme dostali přidělenou RZ, která procházela přímo přes obec Račice. I přes to se nám díky profesionálnímu přístupu a poctivé práci povedlo zabezpečit zdárný průběh bez vážnějších incidentů na úseku, který byl díky přítomnosti většího počtu diváků ale hlavně místních obyvatel považován za dost organizačně náročný.

Chci na tomto místě poděkovat všem členům, kteří se obou podniků zúčastnili a pomohli s jejich organizací a zabezpečením.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží, a byl pro ně také připraven zájezd do hasičského muzea v Brodku u Prostějova. S činností MH nás blíže seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, jehož zpráva bude také za chvíli následovat. Znovu bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Mimo tyto pravidelné činnosti se podílejí také na práci pro obec, jako byla likvidace zlomených stromů a náletových dřevin v Odrůvkách, čištění okapů a fasád obecních budov a také pomoc při zavlažování mladých stromků okolo cest a návoz vody pro zavlažování hřbitova v letošním parném létě. Když se již zmiňuji o letošním extrémním počasí, tak musím také říct, že se to projevilo i ve zvýšeném počtu požárů v letních měsících a i naše jednotka se na několika likvidacích těchto požárů úspěšně podílela. Připomenutí si zaslouží zejména účast jednotky na likvidaci požáru pole za průmyslovou zónou ve Vyškově v dopoledních hodinách a následně potom v odpoledních hodinách při zdolávání požáru lesa u Senetářova na Blanensku dne 13. srpna. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Chci také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí. Musím také říct, že by se tato činnost dala jen těžko vykonávat na nynější úrovni bez kvalitního zázemí a vybavení poskytovaného obcí za což chci za všechny členy poděkovat.

I v roce 2015 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši účast na ukázce techniky na Dni dětí ve Vyškově, oslavě SDH v Drahanech a Šošůvce. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 20. ledna 2016                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice