Zpráva pro valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 26. ledna 2024

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2023.

V roce 2023 bylo stejně jako v minulosti naší první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Stejně jako v letech minulých, bylo hlavním zaměřením našeho sboru práce s mládeží.  Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Mladí hasiči (dále jen MH) se v průběhu roku zúčastnili několika soutěží, na kterých si mohli ověřit znalosti získané na pravidelných schůzkách. Tyto schůzky, vedené zkušenými a proškolenými instruktory, se konají převážně v pátek odpoledne. Převážně píšu proto, že na podzim se starší společně s dorostenci dohodli na úterních schůzkách, které jim více časově vyhovovaly a zároveň se netříštila pozornost instruktorů mezi starší a mladší hasiče, kteří jí potřebují více. Všichni mladí hasiči v době prázdnin pomáhali při přípravě tradiční soutěže Železný hasič, kde předvedli nacvičený požární útok. Většina dětí a mládeže si pak společně s členy zásahové jednotky vyzkoušeli i samotný závod.

 Někteří naši instruktoři pracovali během prázdnin jako instruktoři a vedoucí letních táborů pro děti, včetně tábora v Janských Koupelích a LŠI.

Jak jsem již zmínil dříve v sobotu 22. července se uskutečnil desátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Nejvíce nás jako vždy potěšila účast dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu dospělých.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Studnice (JSDHO) byl letošní rok poměrně „klidnější“ v porovnání s minulými roky. Jednotka poskytovala čtyřikrát technickou pomoc občanům při likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni, vosy), dvakrát technickou pomoc obci při čištění kanalizace a kácení stromu na návsi obce. Dvakrát se podílela na předlékařské první pomoci s AED (automatický defibrilátor) v Lipovci a Krásensku. Jednou jsme také vyjížděli k požáru v Otinovsi. Členové jednotky se kromě pravidelné údržby techniky účastnili nejrůznějších školení. Jednalo se o cvičení dálkové dopravy vody ve Vojenském výcvikovém prostoru u Rychtářova, kde se simuloval zásah rozsáhlého požáru v těžkém lesním terénu s převýšením. Dva naši členové absolvovali kurz pro práci s motorovou pilou, dva byli na pravidelném školení strojníků a tři na pravidelném školení velitelů. Členové jednotky absolvovali školení na předlékařskou první pomoc s automatickým defibrilátorem (AED) a použití kyslíkové terapie, které probíhalo pod vedením zkušeného instruktora z rychlé záchranné služby. Na všech těchto školeních jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací a také jsme si zopakovali již dříve nabité vědomosti. Kromě toho se členové jednotky ještě zúčastnili ukázek techniky ve Vyškově pro děti základních škol, a v Otinovsi při oslavách místního sboru. Pomáhali jsme také při zabezpečení tankovací zóny automobilové soutěže Rally Vyškov.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost. Studnice 24. ledna 2024

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice za rok 2022

konanou dne 20. ledna 2023

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2022.

V roce 2022 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. V lednu a únoru také pokračovala událost, která začal už v předchozím roce v říjnu, kdy jsme se přihlásili do grantového programu společnosti Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti s projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice. S projektem jsme postoupili mezi tři nejlepší v daném regionu a díky podpoře spoluobčanů a jejich hlasování formou žetonů v obchodním domě Tesco, jsme se nakonec umístili na druhém místě a obdrželi peněžní dar ve výši 16000 Kč od společnosti Tesco. Na tomto místě bych rád poděkoval paní Marii Mikuláškové, která si celou tuto akci vzala za své a projekt vymyslela, sepsala, přihlásila do programu a také na podzim roku 2022 provedla jeho vyhodnocení pro Tesco a NROS spolu s finančním vyčíslením. Peníze z programu se musely proinvestovat v rozmezí od dubna do září loňského roku. Nejdříve jsme pro MH pořídili dvě vzduchové pušky aby mohli trénovat výcvik střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Část peněz si MH užili při letním výletě do Mariánského údolí v Brně, část jsme použili na nákup hasičských čepic s kšiltem pro všechny mladé hasiče.

Na přelomu dubna a května jsme se spolu s obcí a ostatními sdruženími podíleli na pořádání tradičního Pálení čarodějnic.

V sobotu 16. července se pak konal devátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. I přes nižší účast v kategorii mužů se devátý ročník vydařil díky rekordní účasti dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu.

Celý rok s výjimkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech.  S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže. Rád bych poděkoval Jakubovi Vašíčkovi, který v loňském roce získal odbornost pro funkci instruktora MH a doufám, že ho budou ještě další následovat. Dík patří také Ondrovi Ryšánkovi, který se opět podílel jako vedoucí na organizaci letního tábora v Jánských lázních a stále více se zapojuje do práce s mládeží v našem sboru.

V podstatě v průběhu celého loňského roku probíhal přechod a převod finančních prostředků našeho SDH z ČSOB banky do Moneta Money Bank. Začali jsme již v únoru loňského roku, hned poté co jsme získali pro tento přechod souhlas na naší Valné hromadě. Nějakou dobu trval souběh účtů u obou bank, abychom stihli informovat všechny, kdo na naše účty posílají peníze. Přechod byl ukončen na přelomu října a listopadu, kdy jsme zrušili účet u ČSOB a zároveň zřídili termínovaný vklad u Monety s vyšším úročením, na který jsme převedli část nevyužívaných finančních prostředků.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2023                                                                                              Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 21. ledna. 2022

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za roky 2020 a 2021.

V roce 2020 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, zasedání Valné hromady našeho SDH. Na této akci nám byla předána čestná stuha od hejtmana JmK pana Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor.

Další měsíce už byly bohužel poznamenány postupným omezováním naší činnosti dle nařízení vlády, které reagovaly na zhoršující se situaci ohledně onemocnění Covid-19. Museli jsme proto nejdříve omezit a potom zcela pozastavit naši práci s mládeží. V letních měsících proběhlo opět pár schůzek, než jsme museli schůzky mládeže znovu pozastavit. Všechny velké soutěže, na kterých jsme se v minulých letech s mládeží prezentovali, byly v roce 2020 zrušeny, a proto jsme se soustředili hlavně na volnočasové aktivity a instruktoři se snažili dětem pomoct s organizací volného času. V době letního uvolnění restrikcí jsme uspořádali další, již sedmý, ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce, která byla  poznamenána také nižší účastí závodníků ze spřátelených sborů, na druhou stranu se tím mohl dát větší prostor soutěži Dětský železný hasič.

I zásahová jednotka se musela vypořádat s nově nastalou situací a nejrůznějšími omezeními. I přes tato omezení po celý rok probíhala potřebná údržba hasičské techniky a také výjezdy k zásahům. V rámci údržby a zlepšování naší techniky byl třeba upraven přívěs na požární techniku pro potřeby umístění nového čerpadla na místo původní již dosluhující stříkačky PPS12. Jednotka se zúčastnila několika výjezdů k odstranění spadlých stromů přes komunikace, čerpání vody ze zatopených studní, čištění zaplavené kanalizace, likvidace nebezpečného hmyzu a další technické pomoci obci i spoluobčanům. V neposlední řadě jsme byli také na zásahu v rámci rychlé předlékařské pomoci s AED (automatickým defibrilátorem).

Na počátku roku 2021 jsme bohužel byli stále ve stejné situaci, jako v roce předcházejícím. Platila stále nejrůznější omezující opatření, a proto na začátku roku neproběhla ani naše jinak pravidelná Valná hromada sboru.

Nejvíc se ale omezení dotýkala naší práce s mládeží, neprobíhaly žádné schůzky ani se nekonaly soutěže. Tato situace trvala skoro až do poloviny roku, kdy se přes letní měsíce situace trochu uvolnila a proběhlo několik schůzek většinou zaměřených na volnočasové aktivity.

24. Června 2021 postihla několik obcí na jižní Moravě tragédie nebývalých rozměrů, když se přes ně prohnalo tornádo o síle F3 nebo dokonce F4. Na pomoc těmto obcím se prakticky ihned vydali profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky. Na nás přišla v rámci organizované pomoci řada začátkem července, kdy se na cestu do zpustošených obcí vydala osádka plně obsazeného dodávkového automobilu našeho sboru. I po skončení této organizované pomoci pokračovali někteří naši členové v rámci soukromé iniciativy v pomoci potřebným a do oblasti ještě několikrát odjeli pomáhat. Za to jim patří náš velký dík.

17. Července proběhl v mírně komorní atmosféře další ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků.

Na konci srpna jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se velice povedla a přišlo na ni spoustu lidí z obce i okolí.

Během podzimu se nám podařilo přilákat několik dětí do řad mladých hasičů a také se začali proškolovat noví vedoucí mládeže, kteří nám do budoucna pomůžou dále zlepšit naši práci s mládeží.

Naši členové se i vloni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to i přes všechny překážky se kterými se museli v rámci opatření proti Covid-19 vyrovnat. Stále se každou neděli dopoledne pracovalo na pravidelné údržbě techniky a výcviku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům jednotky za jejich práci, kterou museli odvádět i v této složité situaci.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2022                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Z P R Á V A PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE, konanou dne 31. ledna 2020

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2019.

V posledních letech jsou naší prioritou dvě činnosti a to výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat.

Na pomezí března a dubna zadal výbor SDH výrobu našeho nového slavnostního praporu vybranému zhotoviteli, kterým se po výběrovém řízení stala firma DAKS strojní vyšívání se sídlem ve Vizovicích.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí v prostorách SDH Vyškov. Vrcholila také příprava materiálů pro tisk informační brožury a výrobu upomínkových předmětů a plaket.

Ve dnech 19. až 21. července proběhly oslavy 130 let od založení našeho SDH. V týdnu před oslavami jsme převzali slavnostní prapor od výrobce, vytištěné brožury a upomínkové předměty. V pátek 19. července proběhla ve večerních hodinách slavnostní valná hromada, na které byly oceněni členové SDH i zásahové jednotky obce. V sobotu 20. července se v odpoledních hodinách uskutečnila hlavní část oslav. Za účasti významných hostů jako například senátora Ivo Bárka, hejtmana JmK Bohumila Šimka a dalších byla slavnostně otevřena nově opravená hasičská zbrojnice. Po úvodních proslovech a defilé čestné stráže s naším novým praporem byly oslavy oficiálně zahájeny a následně odstartoval již šestý ročník soutěže Železný hasič o pohár starosty obce. Tentokrát se soutěže zúčastnili naši závodníci i závodníci ze spřátelených SDH. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. V rámci oslav byla po celé odpoledne zpřístupněna hasičská zbrojnice, ve které byla výstavka s předměty a fotografiemi z hasičské historie. Zájemci si mohli prohlédnout také naši techniku i přistavené hasičské automobily z okolních sborů a HZS Vyškov. Techniku zde na naše pozvání přijela ukázat i armáda a policie ČR.  Na závěr odpoledne jsme pro naše spoluobčany připravili ukázku hašení hořícího automobilu. Tato ukázka se konala na návsi obce a jistě zaujala mnoho diváků, protože podobná ukázka zde byla k vidění naposledy u příležitosti oslav 100 let založení SDH v roce 1989. V neděli 21. července pokračovaly oslavy dopolední bohoslužbou za hasiče a slavnostním žehnáním praporu a hasičské zbrojnice. Oslavy byly zakončeny odpoledním posezením u dechové hudby Olšověnka v areálu za hasičskou zbrojnicí.

V měsíci srpnu jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se i díky příznivému počasí velice povedla a přilákala spoustu lidí z obce i okolí.

V podzimních měsících pak naši členové odpracovali mnoho hodin o víkendech při výstavbě plotu okolo nově osázeného obecního sadu na okraji obce. Tento plot by měl sloužit jako ochrana mladých stromků před zvěří a jeho délka je cca 300 metrů.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí.

I v roce 2019 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Obci děkuji také za pomoc s pořádáním oslav ke 130 letům založení SDH. Děkuji také spolku Studánky za pomoc při této akci, na které jsme si také připomněli deseti leté výročí jejich aktivní činnosti. Nesmím zapomenout také poděkovat členům spřátelených sborů za jejich účast a poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkuji také Armádě a Policii ČR za jejich ukázku techniky. Dík zaslouží také pánové Rostislav Zukal a Vladimír Koutný za poskytnutí historických fotografií, uniforem a předmětů s hasičskou tématikou.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 25. ledna 2020                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2018

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 12. ledna 2019

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2018.

V posledních letech se zaměřujeme hlavně na dvě činnosti, kterými jsou výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. Dál již bohužel žádná práce nepostoupila, ale předpokládám, že práce z letošního ročníku i z let minulých použijeme při oslavách výročí založení sboru letos v létě. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat. Jen bych se ještě zmínil o finančních prostředcích z darů a dotací, díky kterým se nám letos pro mladé hasiče podařily zajisti dresy a také ochranné přilby. Tyto přilby se díky možnosti přizpůsobit na různé velikosti dají použít i pro potřeby dospělých hasičů a jednotky, třeba při požárním sportu, či výcviku slaňování. Velkou zásluhu na získání finančních prostředků má p. Martin Kratochvíl, díky kterému jsme například získali prostředky z nadace České pošty Pošťáci srdcem.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí.

Červenec byl již tradičně ve znamení pátého ročníku soutěže Železný hasič. Tentokrát se soutěž konala v poněkud komornější atmosféře pouze za účasti závodníků z našeho sboru a zásahové jednotky. Potěšující bylo, že se na přípravě a poté i na soutěži samé podíleli i naši dorostenci, kteří s trať závodu s chutí vyzkoušeli. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. Během odpoledne proběhly i další soutěže pro děti. Na závěr opět naši mladí hasiči předvedli požární útok, při kterém tentokrát hasili cvičný domeček z kartonu.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Když mluvím o zásahové jednotce, tak mi dovolte abych znovu poděkoval zastupitelstvu obce za provedenou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která napomůže nejen lepší činnosti zásahové jednotky a zkvalitnění jejího zázemí, ale poskytne odpovídající prostory i pro potřeby klubové činnosti mladých hasičů a jejich vedoucích.

I v roce 2018 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

V minulém roce byla značná část práce výboru SDH zaměřena na přípravu nadcházejících oslav 130 let od založení sboru hasičů ve Studnicích. Na počátku bylo vytvoření návrhu slavnostního praporu a oslovení firem, které by prapor mohly vyrábět, aby poskytly cenovou kalkulaci jeho výroby. Zároveň se zajišťovaly materiály a data potřebná pro vytvoření publikace mapující historii SDH od vydání předcházející brožury v roce 1989 při příležitosti oslav 100 výročí. Ke konci roku jsme oslovili několik subjektů s žádostí o dotace na výrobu praporu a publikace a též i zajištění oslav. Nějaké peníze jsme již získali a dále čekáme jak dopadnou další dotační programy a žádosti. Všem, kteří se na této činnosti podíleli a podílejí bych rád také poděkoval.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 10. ledna 2019                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2017

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 26. ledna 2018

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2017.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí.

Duben byl pro mladé hasiče důležitý z hlediska jejich účasti na již 40. ročníku Závodů požární všestrannosti v Pístovicích, který jistě patří spolu s podzimním kolem mezi nejvýznamnější závody na kterých se s mládeží objevujeme.

V květnu nás opět čekala účast na zabezpečení trati rychlostní zkoušky Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Opět došlo na již léty prověřenou spolupráci s členy z ostatních SDH, např. Račice, Kulířov a dalšími. Znovu to byla dobrá zkušenost, ať už to beru z pohledu nutnosti zvládnout nejrůznější hasičskou techniku, a nebo z důvodu potřeby zvládnutí většího množství lidí a jejich vzájemnou organizaci.

V červnu se několik našich členů podílelo na prezentaci naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí a i této akce se v posledních několika letech účastníme pravidelně.

Červenec byl již tradičně ve znamení čtvrtého ročníku soutěže Železný hasič. Tato soutěž, ve které si můžeme ověřit naši fyzickou zdatnost a připravenost k nasazení v náročných podmínkách skutečných zásahů se postupem času dostala od soutěže pro naše hasiče až ke klání hasičů ze sborů z okolních obcí. Těší nás také zájem veřejnosti, která si na tuto akci nachází cestu a přichází povzbudit naše borce. Stalo se také již tradicí, že se během soutěžního odpoledne uskuteční i několik soutěží pro děti a dojde i na několik ukázek umění mladých hasičů.

Na konci července se potom družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním útoku a dalších doplňkových disciplínách v Kulířově.

Celý rok s vyjímkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech. Zpestřením těchto závodů byly dva, které probíhaly ve večerních hodinách. S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové, Ondřeji Ryšánkovi, Dagmar Bičové a Veronice Preisové, která v loňském roce absolvovala instruktorský kurs, a také vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Ondra s Michalem Kuběnou opět jako instruktoři a vedoucí podíleli na organizaci letního tábora v Jánských lázních.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

I v roce 2017 se naši členové aktivně zapojovali do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení.

Na závěr chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 26. ledna 2018                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2016

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2017

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2016.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Již před tím se mladí hasiči byly podívat na techniku na stanici profesionálních hasičů ve Vyškově, kde určitě načerpali také nějakou inspiraci pro tuto soutěž, zvlášť když se jim podařilo vidět hasiče při výjezdu ke skutečnému zásahu.

Duben pro mladé hasiče neznamenal, že za kamna vlezem, ale naopak se družstva starších a mladších zúčastnila branného závodu v Pístovicích.

V květnu nás čekala účast na zabezpečení trati RZ při Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Při této akci jsme se neobešli bez spolupráce s členy z ostatních SDH, např. Drnovice, Račice, Kulířov a další. Opět jsme si ve větším měřítku natrénovali vzájemnou komunikaci mezi sebou za pomoci vysílaček a mobilních telefonů a také práci s lidmi. Obojí se nám může hodit pro naši činnosti, například při záchranných pracích při přírodních katastrofách, a nebo rozsáhlejších zásazích.

Červenec byl ve znamení třetího ročníku soutěže Železný hasič, kterého se tentokrát v hojnější míře zúčastnili členové spřátelených sborů. V tomto ročníku jsme také zažili premiéru startu žen v této soutěži. Startovali hned dvě zástupkyně a jedna z nich si nevedla špatně ani v porovnání s muži, kteří v závodu startovali. Druhá zástupkyně si bohužel připsala prvenství ve formě prvního vážnějšího zranění, které jsme v této soutěži museli řešit. Po skončení vlastní soutěže proběhla ještě v odlehčené verzi varianta pro přihlížející děti a mládež, která se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Závěr odpoledne obstarali mladí hasiči, kteří předvedli zkrácenou verzi požárního útoku na asfaltovém hřišti. Na úplný závěr a k radosti všech malých diváků byla na asfaltovém povrchu vytvořena pěna, kterou si všichni užili.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží. S činností MH nás podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, který nám svoji zprávu o mládeži bude za chvíli prezentovat. Opět bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Jana s Ondrou a Michalem Kuběnou opět zúčastnili letního tábora v Jánských lázních. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Když už jsem se dotknul práce s mládeží je potřeba zmínit, že do budoucna budeme muset zabezpečit více lidí, kteří se budou práci s mládeží věnovat, protože dětí přibývá instruktorů však nikoliv.

Samozřejmě také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházíme každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. V loňském roce došlo k 19 událostem, kdy byla jednotka nasazena, z toho se 11. krát jednalo o zásah a 8. krát o pomoc obci. Nejvíce nás prověřila účast na hašení požáru v areálu VELUXu v březnu loňského roku. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Dík patří samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v jednotce. Před koncem minulého roku se také obci díky dotacím podařilo zakoupit nový dopravní automobil Fiat Ducato, který bude sloužit převážně pro potřeby jednotky, ale svoje uplatnění najde také při dopravě mládeže na soutěže, hlavně kvůli bezpečnosti, kterou na rozdíl od stařičké AVIE nabízí. Tímto bych chtěl znovu poděkovat zastupitelstvu obce za úsilí, které celé věci museli věnovat a také všem, kteří na zakoupení automobilu poskytli dotace.

I v roce 2016 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši opětovnou účast na ukázce techniky ke Dni dětí ve Vyškově.

Na závěr chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 27. ledna 2017                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2015

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2016

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2015.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči zapojili pod vedením svých vedoucích do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Následně jsme vybrané práce předali dále k vyhodnocení v rámci celého okresu, kde jsme již sice žádné ocenění nezískali, ale určitě se zase do této soutěže letos zapojíme znovu.

V březnu a dubnu se výbor SDH na základě pověření loňské valné hromady pustil do vyjednávání s obcí o změně umístění sídla SDH z budovy č. p. 61 do budovy hasičské zbrojnice v majetku obce. K tomuto kroku bylo nutné zajistit pro hasičskou zbrojnici číslo popisné, což se nakonec podařilo a hasičárna má v současnosti přiděleno č. p. 214. Díky vstřícnému postoji a souhlasu obecních zastupitelů se celá věc v loňském roce podařila zrealizovat, takže nyní je již oficiální sídlo SDH Studnice na této adrese. Tyto změny byly nutné i kvůli zapsání SDH do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, hlavně z důvodu aby se již v budoucnosti nemuselo sídlo SDH měnit.

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor.

Nejvíce na akce bohatý byl potom měsíc červenec, kdy jsme 18. července pořádali druhý ročník soutěže Železný hasič. Soutěže se zúčastnili borci z našeho SDH a také několik odvážlivců z SDH Kulířov a Račice. Slovo odvážlivců je zcela na místě, protože při extrémních teplotách, které v tyto dny panovaly, byla už jenom účast v závodě hodná obdivu. Zároveň tím také došlo k prověření fyzických i psychických sil jednotlivých závodníků, kteří působí i v zásahových jednotkách obcí, takže můžeme tuto soutěž brát i jako dobrou přípravu na vypětí během zásahů při požárech a jiných událostech. Vítězství obhájil stejně jako v předchozím ročníku Milan Jelínek, těsně za ním byl na druhém místě Aleš Henek a na třetím místě se umístil František Jelínek, všichni z SDH Studnice. Gratulujeme.

Hned následující sobotu se mnoho našich členů zúčastnilo dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek třiadvacátého ročníku Rally Vyškov. Organizace rychlostní zkoušky byla o to náročnější, že v minulosti jsme zabezpečovali RZ v lesním úseku a blíže našeho katastru, ale tentokrát jsme dostali přidělenou RZ, která procházela přímo přes obec Račice. I přes to se nám díky profesionálnímu přístupu a poctivé práci povedlo zabezpečit zdárný průběh bez vážnějších incidentů na úseku, který byl díky přítomnosti většího počtu diváků ale hlavně místních obyvatel považován za dost organizačně náročný.

Chci na tomto místě poděkovat všem členům, kteří se obou podniků zúčastnili a pomohli s jejich organizací a zabezpečením.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží, a byl pro ně také připraven zájezd do hasičského muzea v Brodku u Prostějova. S činností MH nás blíže seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, jehož zpráva bude také za chvíli následovat. Znovu bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Mimo tyto pravidelné činnosti se podílejí také na práci pro obec, jako byla likvidace zlomených stromů a náletových dřevin v Odrůvkách, čištění okapů a fasád obecních budov a také pomoc při zavlažování mladých stromků okolo cest a návoz vody pro zavlažování hřbitova v letošním parném létě. Když se již zmiňuji o letošním extrémním počasí, tak musím také říct, že se to projevilo i ve zvýšeném počtu požárů v letních měsících a i naše jednotka se na několika likvidacích těchto požárů úspěšně podílela. Připomenutí si zaslouží zejména účast jednotky na likvidaci požáru pole za průmyslovou zónou ve Vyškově v dopoledních hodinách a následně potom v odpoledních hodinách při zdolávání požáru lesa u Senetářova na Blanensku dne 13. srpna. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Chci také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí. Musím také říct, že by se tato činnost dala jen těžko vykonávat na nynější úrovni bez kvalitního zázemí a vybavení poskytovaného obcí za což chci za všechny členy poděkovat.

I v roce 2015 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši účast na ukázce techniky na Dni dětí ve Vyškově, oslavě SDH v Drahanech a Šošůvce. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 20. ledna 2016                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2014

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 17. ledna 2015

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2014 a zároveň, protože je letošek i rokem volebním, trochu bilancoval i naše snažení za posledních pět let.

První akcí, na které jsme se v loňském roce sešli v širším měřítku, byl turnaj v bowlingu. Ten se uskutečnil již 25. ledna ve Squash centru Vyškov.

V měsíci únoru se na základě změn v zákonech naší republiky přistoupilo ke zřízení živností „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ , „ Hostinská činnost“ a „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“. Dále jsme získali koncesi na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. S tím souviselo i upřesnění sídla SDH Studnice. Všechny tyto kroky souviseli se zabezpečením možnosti provozovat stánek s občerstvením při kulturních a sportovních akcích pořádaných SDH dle platných zákonů České Republiky.

Další činností bylo uspořádání pravidelné soutěže Požární ochrana očima dětí, i když tentokrát jen v lokálním měřítku za účasti dětí, které se přihlásili do Mladých hasičů. Doufám, že letos se povede tuto akci opět rozšířit i o místní mateřskou školu a případně uspořádat výtvarnou dílnu ve spolupráci s OS Studánky.

Zvýše uvedeného je patrné, že se nám povedlo splnit náš cíl a opět obnovit práci s mládeží, která nás již v minulém roce reprezentovala na několika soutěžích, např. na Závodě požárnické všestrannosti okresu Vyškov v Kučerově nebo na soutěži v uzlování v Drnovicích. Ale podrobnější informace o činnosti mladých hasičů si vyslechneme ve správě o mládeži, která bude za okamžik následovat. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům sl. Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi, dále pak vedoucímu mládeže p. Kratochvílovi a také p. Mikuláškovi za úsilí a čas, který této jistě dobré a prospěšné činnosti věnují

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise MISS Čarodějnice.

V roce 2014 si náš sbor připomínal 125 let, které uběhly od jeho založení. Oslavy tohoto půl kulatého výročí proběhly ve dnech 19. a 20. července. V jejich rámci jsme uspořádali soutěž o Železného hasiče. V průběhu sobotního odpoledne proběhly také ukázky hasičské techniky a ukázky hašení malých domovních požárů. V neděli se uskutečnila v místním kostele bohoslužba za všechny hasiče. Následovala slavnostní valná hromada, na které byli oceněni zasloužilí členové našeho sboru.

26. července jsme se zúčastnili soutěže v Kulířově, která se zde také již tradičně koná v rámci místních hodových oslav. Rád zmíním, že naše družstvo dokázalo v požárním útoku i pivní štafetě obsadit první místo.

Na konci srpna jsme v rámci hodových oslav pořádali Hasičskou taneční hodovou zábavu pro naše členy i nejširší veřejnost.

Hned první víkend v září se již hojný počet našich členů zúčastnil dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek dvaadvacátého ročníku Rally Vyškov. Chci poděkovat všem členům, kteří se tohoto podniku zúčastnili za jejich poctivý a profesionální přístup, který napomohl ke zdárnému průběhu bez vážnějších incidentů na úseku, který byl námi zabezpečován.

V loňském roce se také podařilo dokončit opravu naší soutěžní stříkačky PS12, která si odbyla svoji premiéru na soutěži v Kulířově a určitě i její zásluhou se nám podařilo dosáhnout vítězství a dobrého času. Lví podíl na opravě této stříkačky má pan Dušan Tesař, kterému patří také náš dík.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

I v roce 2014 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na ukázce naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, oslavě SDH ve Vysočanech a ukázku naší techniky ve sportovním areálu hotelu U Zlaté Rybky v Tučapech. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Jak jsem slíbil na začátku, rád bych zde provedl krátkou bilanci minulého pětiletého volebního období. Asi největší úspěch vidím v opětovné obnově práce s mládeží, na kterou jsme vždy v minulosti kladli velký důraz, a byla pro nás vždy prioritou číslo jedna. Toto by se jistě nepovedlo bez spousty práce lidí, kteří se rozhodli v této věci něco dělat a podat pomocnou ruku.

Další věcí, která se za posledních pět let značně zlepšila, je jistě zásahová jednotka obce, ve které mají naši členové značné zastoupení a také velitel SDH je zároveň velitelem této jednotky. Za těch několik roků je zde vidět jednoznačně velký pokrok, hlavně co se týče profesionálního přístupu všech členů. Za dobrou funkcí této jednotky stojí také obec, která nám poskytuje kvalitní zázemí a vybavení a tak usnadňuje tuto nelehkou práci. Za toto bych chtěl obci také poděkovat.

Chci poděkoval také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na pokračování této spolupráce.

Na závěr mi dovolte, abych také poděkoval všem členům výboru za jejich dosavadní, mnohdy nenápadnou, ale potřebnou činnost a popřál nově zvoleným členům výboru hodně chuti do náročné práce a pevné nervy. Také přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 16. ledna 2015                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2013

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 18. ledna 2014

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2013.

Začíná být už tradicí, že se začátkem roku zapojujeme do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci opět uspořádali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala druhou polovinu měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola. Rád zde zmíním, že dvě práce se ve svých kategoriích umístili v okresním kole na třetím místě. Jejich autorkami byly Betty Grigarová a Barbora Janochová. Gratulujeme.

V březnu uspořádala naše kulturní komise sportovně kulturní turnaj v Bowlingu, kterého se zúčastnilo asi 10 našich členů. Všichni se dobře pobavili a trochu si protáhli tělo po dlouhé zimě.

Na konci dubna jsme se spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise pro výběr nejvhodnějších kandidátek k upálení.

Minulý rok jsem tu zmiňoval neblahou situaci v našem sboru v oblasti mládeže. Protože si všichni uvědomujeme, jak je důležité vychovávat si zdatné nástupce, nerezignovali jsme a stále jsme hledali možnost, jak práci s mládeží obnovit. Stejně jako už i v minulých letech se naši členové, slečna Jana Mikulášková a pánové Ondřej Ryšánek a Michal Kuběna zúčastnili Mezinárodního letního tábora a Letní školy instruktorů v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, které se pravidelně konají pod hlavičkou OSH Vyškov. Rozhodli jsme se proto využít jejich zkušeností. V září jsme oslovili slečnu Mikuláškovou a pana Ryšánka s prosbou, zda by se nemohli ujmout role instruktorů mládeže v našem sboru. Po jejich souhlasném stanovisku jsme v říjnu provedli průzkum zájmu o kroužek mladých hasičů mezi dětmi a rodiči. Následně se ve spolupráci s obcí povedlo získat asi 10 dětí a tak se mohla v listopadu uskutečnit první seznamovací schůzka. V tomto roce se již schůzky mladých hasičů konají pravidelně podle vypracovaného plánu práce. Přeji všem, kdo se na této nelehké práci podílejí mnoho zdaru a trpělivosti a zároveň doufám, že najdou podporu a pomoc i u ostatních členů našeho sboru.

I v roce 2013 se mnoho práce a času našich členů věnovalo činnostem kolem zásahové jednotky obce. Jednotka má v současnosti 20 členů a z toho 14 jsou i naši členové. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách SDH v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově a oslavě SDH v Malém Hradisku. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružením, nově asi „spolkům“, a obci za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na další.

Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a stálé nadšení pro práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2014

                                                                                                        Aleš Procházka

                                                                                                  Starosta SDH Studnice