Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2018

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 12. ledna 2019

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2018.

V posledních letech se zaměřujeme hlavně na dvě činnosti, kterými jsou výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. Dál již bohužel žádná práce nepostoupila, ale předpokládám, že práce z letošního ročníku i z let minulých použijeme při oslavách výročí založení sboru letos v létě. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat. Jen bych se ještě zmínil o finančních prostředcích z darů a dotací, díky kterým se nám letos pro mladé hasiče podařily zajisti dresy a také ochranné přilby. Tyto přilby se díky možnosti přizpůsobit na různé velikosti dají použít i pro potřeby dospělých hasičů a jednotky, třeba při požárním sportu, či výcviku slaňování. Velkou zásluhu na získání finančních prostředků má p. Martin Kratochvíl, díky kterému jsme například získali prostředky z nadace České pošty Pošťáci srdcem.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí.

Červenec byl již tradičně ve znamení pátého ročníku soutěže Železný hasič. Tentokrát se soutěž konala v poněkud komornější atmosféře pouze za účasti závodníků z našeho sboru a zásahové jednotky. Potěšující bylo, že se na přípravě a poté i na soutěži samé podíleli i naši dorostenci, kteří s trať závodu s chutí vyzkoušeli. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. Během odpoledne proběhly i další soutěže pro děti. Na závěr opět naši mladí hasiči předvedli požární útok, při kterém tentokrát hasili cvičný domeček z kartonu.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Když mluvím o zásahové jednotce, tak mi dovolte abych znovu poděkoval zastupitelstvu obce za provedenou rekonstrukci hasičské zbrojnice, která napomůže nejen lepší činnosti zásahové jednotky a zkvalitnění jejího zázemí, ale poskytne odpovídající prostory i pro potřeby klubové činnosti mladých hasičů a jejich vedoucích.

I v roce 2018 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

V minulém roce byla značná část práce výboru SDH zaměřena na přípravu nadcházejících oslav 130 let od založení sboru hasičů ve Studnicích. Na počátku bylo vytvoření návrhu slavnostního praporu a oslovení firem, které by prapor mohly vyrábět, aby poskytly cenovou kalkulaci jeho výroby. Zároveň se zajišťovaly materiály a data potřebná pro vytvoření publikace mapující historii SDH od vydání předcházející brožury v roce 1989 při příležitosti oslav 100 výročí. Ke konci roku jsme oslovili několik subjektů s žádostí o dotace na výrobu praporu a publikace a též i zajištění oslav. Nějaké peníze jsme již získali a dále čekáme jak dopadnou další dotační programy a žádosti. Všem, kteří se na této činnosti podíleli a podílejí bych rád také poděkoval.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 10. ledna 2019                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice