Poděkování za zdařilé oslavy

Děkuji všem, kteří se zúčastnili na našich oslavách 130 let založení SDH Studnice a pomohli tak vytvořit perfektní atmosféru oslav i šestého ročníku soutěže Železný hasič. Děkuji také všem, kteří se na organizaci a zajištění této velké akce podíleli. Velké poděkování patří také Armádě ČR, Policii ČR a všem zúčastněným sborům dobrovolných i profesionálních hasičů za ukázky techniky. Díky také Obci Studnice a spolku Studánky za jejich pomoc a podporu při organizaci této akce.

Aleš Procházka – starosta SDH Studnice

Přidávám ještě pár fotografií z akce samotné, více fotek najdete v následujících odkazech:

Slavnostní schůze a předávání ocenění

Oslavy 130 let SDH Studnice a žehnání praporu a hasičské zbrojnice

Koňka, přívěs s PPS12 a čestná stráž s praporem před hasičskou zbrojnicí
Naši VIP hosté, senátor Ing. Ivo Bárek, hejtman JmK JUDr. Bohumil Šimek spolu se starostou a místostarostkou obce
Slavnostní otevření nově zrekonstruované zbrojnice
Vystavená hasičská technika
Čestná stráž s praporem
Klání o železného hasiče
Soutěž dětský Železný hasič
PČR a část její ukázky techniky
AČR a část techniky, kterou nám přijela představit
Diváci při ukázce hašení požáru automobilu na návsi obce
Ukázka zásahu při hašení požáru automobilu
Náš nový prapor
Náš nový prapor

Historie mladých hasičů ve Studnicích v letech 1988 – 2019

Novodobá historie mladých hasičů se ve Studnicích začala psát v roce 1988. V tomto roce se vedoucími mladých hasičů stali p. Celý Miroslav a Belej Jiří, dorostence vedli p. Mikulášek Metoděj a Pliska Josef. Jednu z prvních příležitostí prezentovat svoje nově nabyté zkušenosti na veřejnosti, mělo družstvo dorostenek a mladých hasičů již při oslavách 100. výročí založení v roce 1989, kdy při této příležitosti předvedli požární útoky na návsi obce. Hned následující rok byla ale činnost mladých hasičů ukončena z důvodu přechodu většiny členů z kolektivu mladých hasičů do dorostu.

Členy mladých hasičů v této době byli:  Doležal Radim, Čtvrtníček Miroslav, Čtvrtníček Pavel, Koutný Jiří, Kuběna Michal, Pernica Milan, Preis Zdeněk, Sedláček Robert, Skopal Pavel a Štaffa Luděk.

V roce 1993 se dorostenci podíleli pod vedením p. Mikuláška na několika lesních brigádách, které zabezpečily příjem peněz do pokladny SDH a následně za ně bylo zakoupeno vybavení právě pro MH. V létě roku 1995 se na Letní škole instruktorů v Jánských Koupelích podařilo složit zkoušky na instruktory mládeže p. Radimovi Doležalovi a Michalu Kuběnovi. I toto byl další podnět do práce s dětmi v našem SDH a tak byla na podzim tohoto roku obnovena práce s družstvem MH. Dorost v této době vedl stále p. Mikulášek, ke kterému se připojil p. Aleš Procházka. Dorostenci se pod dohledem svých vedoucích zapojili i do práce s družstvem MH. V roce 1996 se činnost MH rozběhla naplno. Pro MH bylo zakoupeno sportovní oblečení, a také pro nově vzniklé družstvo dorostenek byly zakoupena sportovní trička. Dorostenci se zúčastnili na Krajském kole závodů v hasičském sportu v Drnholci a obsadili zde 7. místo. Na podzim tohoto roku jsme se ujali pořádání Okresního kola branného závodu pro družstva MH z celého okresu Vyškov. Závod proběhl v lesích nad obcí Studnice a všichni zúčastnění si pochvalovali krásné prostředí i dobrou organizaci této akce. Nejlepší na tom všem bylo ale umístění družstev dorostenek i dorostenců na 1. místě. Po těchto úspěších jsme si uvědomili, že je třeba pracovat s mládeží celoročně a proto byla uzavřena dohoda s Obcí Studnice o užívání tělocvičny v místní škole. Následující rok 1997 se družstvo dorostenek pod vedením Michala Kuběny probojovalo na krajskou soutěž v požárním sportu, která se konala 14. 6.  ve vesnici Batelov nedaleko od Jihlavy. Za dobrou práci a reprezentaci SDH a obce bylo následující rok rozhodnuto, že se družstvo dorostenek zúčastní letního tábora v kempu v Baldovci. Bohužel již v následujícím roce byla činnost kolektivu MH znovu pozastavena a to hlavně z důvodů změn, které se odehrály v našem sboru. Asi nejdůležitější změnou bylo to, že funkci starosty sboru převzal po p. Vladimírovi Koutném p. Michal Kuběna, který se již nemohl výchově mládeže věnovat tak, jako v letech minulých. V roce 2001 byla činnost mladých hasičů opět obnovena a to hlavně zásluhou nového vedoucího mládeže p. Radima Doležala, kterému v této nelehké pozici vypomáhal opět p. Metoděj Mikulášek. Léto roku 2002 patřilo oslavám 660 let od první písemné zmínky o naší obci. Při této příležitosti se naši MH opět prezentovali ukázkou požárního útoku na místním hřišti. Mladým hasičům byly zakoupeny nové ochranné přilby a soutěžní hadice. Na závěr roku se pro ně konala také speciální silvestrovské schůzka v hasičské zbrojnici. V dalším roce byly pro MH zakoupeny teplákové soupravy, aby se sjednotil jejich vzhled při reprezentaci na soutěžích a ukázkách. 2. května se v nich mohli předvést při ukázce požárního útoku ve Vyškově na Masarykově náměstí, kde se konaly oslavy pořádané SDH Vyškov. Nejen pro mladé hasiče se podařilo dojednat pravidelné návštěvy tělocvičny školy v Lipovci. I v následujícím roce nás potom naše mládež reprezentovala v rámci okresu, zde je možné zmínit hlavně jejich vzornou reprezentaci na soutěži v Hostěrádkách – Rešově. V roce 2005 došlo k další významné změně, kdy dlouholetého vedoucího a našeho odchovance p. Radima Doležala vystřídal ve funkci vedoucího mládeže p. Martin Kratochvíl. Pro družstvo MH byly zakoupeny 2 ks soutěžních proudnic pro požární sport. V následujících dvou letech se kolektiv MH za účasti dospělých členů podílel na brigádách na sečení trávy a prořezávání náletových křovin v Přírodní rezervaci Studnické louky. Při této činnosti se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci se sdružením Barvínek z Podomí. Během roku 2008 se děti zúčastnily tradičně na spoustě nejrůznějších závodů. Největším problémem ale bylo nalézt adekvátní prostory za klubovnu v budově hasičské zbrojnice, která měla projít zásadní rekonstrukcí. V následujícím roce jsme proto ve zvýšené míře využívali prostor tělocvičny v Lipovci. V zimních měsících jsme také nalezli azyl pro naše MH v prostorách restaurace Tour Club, kde probíhala teoretická příprava na soutěže. I přes tyto problémy jsme opět po několika letech organizovali Okresní kolo branného závodu, které zase proběhlo v lesích nad obcí. Bohužel dále se opět opakovala situace, že po několika úspěšných letech byla pro nedostatek zájemců další činnost MH pozastavena. Zde je třeba se zmínit o skutečnosti, že i když jsme neměli mládež z vlastních řad, tak jsme na práci s mládeží nezanevřeli. Naši členové se v několika sezónách podíleli na organizování hasičského tábora v Janských Koupelích, kde působili jako instruktoři, anebo přímo vedoucí těchto táborů. Tyto tábory se postupem času stávaly mezinárodní záležitostí za účasti dětí ze Slovenska i Polska. Jako instruktoři zde působili například p. Radim Doležel, p. Ondřej Ryšánek, sl. Jana Mikulášková a v neposlední řadě p. Michal Kuběna, který zde několik let pracoval právě jako vedoucí tábora.

V roce 2013 jsme na základě usnesení Valné hromady SDH opětovně obnovili práci s mládeží. Dle tohoto rozhodnutí jsme oslovili děti ve školách a podařilo se nám získat dostatečný počet členů pro založení družstva MH. V následujících letech se vše vrátilo do kolotoče účastí družstev MH na nejrůznějších závodech po celém okrese a občas i za jeho hranicemi. Na podzim roku 2015 se podařilo našemu družstvu obsadit druhé místo ve štafetě požárních dvojic v kategorii mladších na podzimní části okresní hry Plamen. MH se v těchto letech zúčastňovali také na nejrůznějších exkurzích, namátkou třeba v hasičském muzeu v Brodku u Prostějova a také stanice HZS JMK ve Vyškově, kde jim profesionální hasiči ukázali část své práce a techniku, kterou při své práci používají. Během roku 2017 došlo k dalšímu rozšíření kolektivu MH a byla také posílena materiálně technická základna nákupem nových soutěžních savic, proudnic a koše. Děti se zúčastnily několika nočních soutěží v požárním útoku. Naši mladí hasiči se také každoročně účastnili soutěže pořádané SH ČMS pod názvem Požární ochrana očima dětí. V této soutěži jsme již také několikrát uspěli na okresní úrovni. V roce 2018 jsme pracovali se čtyřmi dorostenci, devíti staršími žáky a pěti mladšími žáky. Pro MH jsme za pomoci dotací pořídili nové bezpečnější ochranné přilby, nové dresy a džberovou ruční stříkačku. Všechny tyto věci jsme získali za přispění sponzorů, mezi kterými bych rád jmenoval našeho dlouholetého sponzora firmu MTE Brno, ve které máme naši velkou podporovatelku paní Sochorovou, rodačku ze Studnic. Z dalších sponzorů můžeme uvést Českou Poštu, Obec Studnice, Okresní sdružení hasičů a Ministerstvo školství a tělovýchovy.

Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím, instruktorům mládeže a strojníkům jednotky, kteří výchově a práci s mládeží věnují svůj čas. Také děkuji Obci Studnice za poskytování finančních i materiálních prostředků pro potřeby zajištění fungování mladých hasičů v našem sboru.

Historie SDH Studnice v letech 1989 – 2019

1989

     Ve dnech 7. a 8. července proběhly oslavy 100 let od založení SDH Studnice. K tomuto výročí byla vydána publikace 100 roků požárního sboru ve Studnicích, jejímiž autory byli pánové Koutný Josef, Koutný Vladimír a Zouhar Antonín. Oslavy se konaly za hojné účasti občanů, družstev hasičů z okolních a spřátelených sborů, byla zde i delegace z obce Poruba pod Vihorlatom ze Slovenska, s níž mělo naše sdružení družbu.  V průběhu oslav byly k vidění ukázky zásahů, včetně ukázky požárního útoku v podání družstva našich dorostenek a mladých hasičů. Proběhl také slavnostní průvod hasičů a vozidel obcí. Na závěr se konala taneční zábava v areálu za hasičskou zbrojnicí. Na podzim tohoto roku došlo k významným změnám v celé naší společnosti v souvislosti s pádem komunistického režimu a nástupem demokracie.

1990

     Na začátku 90. let došlo v našem sboru k částečnému útlumu činnosti, který byl způsoben vystoupením některých členů ze sboru. Na podzim byla ukončena činnost družstva mladých hasičů z důvodu přechodu většiny z nich do družstva dorostu.

V tomto roce jsme uskutečnili zájezd do Hasičského muzea v Přibyslavi, letní kino v areálu za hasičskou zbrojnicí a ostatky.

1991

V červenci se konal na naší zahradě již druhý ročník letní filmové přehlídky. V rámci družebních vztahů mezi naším SDH a ZDH Poruba pod Vihorlatom okres Michalovce přijela jejich delegace opět k nám do Studnic a zúčastnila se i zájezdu do Prahy pořádaným naším sborem. Na konci roku náhle zemřel dlouholetý starosta SDH Studnice p. Josef Štaffa, kterého v jeho funkci nahradil p. Vladimír Koutný.

1992

Naše jednotka úspěšně zasahovala u lesního požáru v Nových Sadech.  V hasičské zbrojnici bylo dobudováno ústřední vytápění připojené na sousední budovu mateřské školy a tím zabezpečena funkce hasičské techniky i v zimních měsících. Byl zakoupen nový hasičský přívěs PPS 12. Pro zpestření naší činnosti jsme pro občany obce 28. prosince uspořádali hasičské vepřové hody, které měly velký ohlas. Pořádali jsme ostatky a letní kino v areálu za hasičárnou. Na základě rozhodnutí nadřízených orgánů došlo k převodu peněz rozdělených po bývalém SSM do naší pokladny. Před koncem roku zemřel pan Antonín Zouhar, který sice nebyl členem SDH, byl to však nejstarší občan naší vesnice a zapálený člověk pro hasičskou myšlenku. Do vystěhování naší obce v roce 1942 zastával různé funkce ve zdejším výboru. Po celou dobu byl ve styku se studnickými hasiči a podílel se na oslavách 100 let hasičů ve Studnicích a na vydání publikace k tomuto výročí.

1993

     Jako každý předchozí rok jsme pořádali ostatky, letní kino a nově také zájezd do vinného sklepa. V místní bývalé masně jsme dělali druhé zabíjačkové hody. Stejně jako mnoho jiných sborů jsme nakoupili akcie Hasičské pojišťovny.

Mládež se zúčastnila lesní brigády – sázení stromků.

1994

     Pořadatelsky jsme se podíleli na zajištění Magnum Rally. Nakoupili jsme stropní světla do hasičské zbrojnice.

1995

     1. 1. 1995 vstoupil v platnost novelizovaný zákon o požární ochraně. V zákoně bylo stanoveno, že za požární bezpečnost občanů odpovídá stát. Zodpovědnost se přenesla na starosty jednotlivých obcí. Do funkce velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce (zásahové jednotky) byl jmenován přednostou Okresního úřadu p. Milan Formánek. Pro všechny Sbory dobrovolných hasičů v ČR, a tedy i pro náš, z tohoto zákona vyplynulo, že jsme se stali zájmovou organizací a byli jsme zaregistrováni jako občanské sdružení hasičů. Dle tohoto zákona jsme neměli žádnou odpovědnost za akceschopnost techniky, zbrojnice a ani za jednotku Sboru dobrovolných hasičů (zásahovou jednotku). Zákon nám pouze doporučoval, v jakých směrech napomáhat obecním úřadům – předávat dlouholeté zkušenosti, provádět školení, vychovávat mladou generaci hasičů, pomáhat při údržbě techniky a dalších zařízení. V tomto roce byla rovněž obnovena práce s mládeží, a to díky práci p. Metoděje Mikuláška, kterému vydatně pomáhali i dorostenci jako instruktoři Michal Kuběna a Radim Doležal, kteří úspěšně absolvovali kurz instruktorů. Do hasičské zbrojnice byla zakoupena soška sv. Floriána. V závěru roku došlo k požáru domu č. 9.

1996

     Naši dorostenci se probojovali do krajského kola v požárním sportu, které se konalo v Drnholci a obsadili zde 7. místo. Vzniklo i družstvo dorostenek. Dařilo se rozvíjet práci s mládeží, o čemž svědčí i uspořádání Okresní soutěže v branném závodě ve Studnicích, na kterém se naši dorostenci i dorostenky umístili na prvním místě. Sponzorem soutěže byl pivovar Černá Hora.

1997

     Tento rok byl poznamenán velkými povodněmi na značném území Moravy a Slezska, při kterých zahynulo mnoho obyvatel (asi 49 osob) a vznikly velké škody na majetku (celkový odhad asi 63 miliard korun). V červenci se proto někteří naši členové a občané podíleli na odstraňování škod způsobených povodněmi v okrese Kroměříž. Náš sbor daroval nejvíce poškozené obci Troubky   2.000,- Kč. Starosta našeho SDH p. Vladimír Koutný získal pro naši organizaci od Hasičské vzájemné pojišťovny plovoucí kalové čerpadlo. Naše organizace se podílela pořadatelskou službou na organizování automobilových závodů Magnum Rallye. Byli jsme vyhodnoceni jako nejlépe připravená rychlostní zkouška. Dobře pokračovala také práce s mládeží, dorostenky se zúčastnily krajské soutěže v Batelově.

1998

V následujícím roce byl výbor doplněn o nové členy z řad mladých hasičů, kteří se podíleli na výchově mládeže. Do budovy hasičské zbrojnice bylo nainstalováno nové elektrické vytápění, pomocné práce zabezpečovali naši členové. Náš sbor zakoupil z vlastních prostředků nový nábytek a požární stříkačku i s přívěsem za 20.000,-Kč. Po zjištění nefunkčnosti a rozpadu jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Studnice (zásahové jednotky) a odstoupení z funkce velitele p. Formánka, se výbor Sdružení dobrovolných hasičů rozhodl, že převezme péči o hasičskou zbrojnici, techniku, výzbroj a výstroj. Po projednání s Obecním úřadem byla odpovědnost za tuto činnost svěřena p. Metodějovi Mikuláškovi, kterému vypomáhali p. Vladimír Koutný, Aleš Procházka, Radim Doležal a Michal Kuběna. Došlo ke třem požárům  – les v Nových Sadech a Rychtářově a rodinný dům ve Studnicích č. p. 4.

1999

     V tomto roce došlo k odprodeji nepotřebné hasičské stříkačky PS12. Došlo k pozastavení činnosti mládeže z důvodu nedostatku dětí.

2000 – volební rok v SDH

V tomto roce byl na Výroční valné hromadě SDH Studnice jako starosta zvolen p. Michal Kuběna.  V této funkci vystřídal p. Vladimíra Koutného, který byl zvolen starostou Obce Studnice. 19. dubna zasáhlo část obce tornádo. Největší škody napáchalo na střechách domů okolo hlavní silnice směr Vyškov (místní části Brána).

2001

V tomto roce došlo k oživení činnosti hasičů v obci a také k vytvoření družby se sbory z okolních obcí. V rámci této navázané spolupráce se dne 16. června konala soutěž v požárním útoku. Hasiči pořádali 31. srpna na hody taneční zábavu – rokotéku. V areálu za hasičskou zbrojnicí byl obcí vybudován nový prodejní stánek, hasiči se podíleli brigádnicky na úpravách areálu a na opravách mateřské školy (bourání soklu). 2. září se konala další soutěž v požárním útoku pro spřátelené sbory z okolí, na které se studničtí hasiči umístili na 3 místě. Ve spolupráci s obcí byl pořádán zájezd do vinného sklepa v Polešovicích u Uherského Hradiště. Došlo k obnovení práce s mládeží. Vedoucím mladých hasičů se stal p. Radim Doležal, kterému byli nápomocni p. Metoděj Mikulášek a Aleš Procházka. Do zásahové jednotky byla zapůjčena od hasičského záchranného sboru Vyškov dýchací technika a vybraní členové absolvovali školení na používání této techniky.

2002

     Tento rok byl poznamenán rozsáhlými záplavami v Čechách a části jižní Moravy. Mladí hasiči se zapojují do reprezentace obce na několika akcích. Jednou z nich je ukázka požárního útoku na oslavách 660 let od první písemné zmínky o obci Studnice v měsíci červnu. Na konci prázdnin jsme pořádali tradiční hodovou zábavu pro naše spoluobčany. Na podzim se konala soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo 8 družstev mužů a mladých hasičů. Družstvu mladých hasičů byly zakoupeny nové ochranné přilby a soutěžní hadice na požární útok. Pro mladé hasiče byl uspořádán Silvestrovský večírek. V naší obci došlo k požáru rodinného domu č. p. 53.

2003

     Družstva mladých hasičů pokračovala v reprezentaci obce na nejrůznějších soutěžích a ukázkách, například při ukázce požárního útoku na náměstí ve Vyškově 2. května při oslavách SDH Vyškov. Mladým hasičům byly zakoupeny nové dresy pro sjednocení jejich ustrojení na soutěžích. Pro zlepšení fyzické kondice byl zajištěn přístup do tělocvičny v Lipovci. Naši členové Michal Kuběna, Metoděj Mikulášek a Marie Mikulášková se účastnili Mezinárodního hasičského tábora v Jánských Koupelích jako vedoucí a instruktoři. Jedná se o první spolupráci na této akci pořádané okresním sdružením hasičů ve Vyškově. Tato spolupráce v různých obměnách jmen zúčastněných pokračuje až do současnosti. Opět jsme pořádali hodovou zábavu pro spoluobčany. Hasiči se podíleli také na tlakových zkouškách dobudovaného vodojemu na kopci nad obcí a čištění části obecních studní. Zasahovali jsme u požáru komína ve Studnicích č. p. 172 a u lánu obilí v katastru obce Podivice.

2004

     Jako každoročně jsme pořádali hodovou zábavu na konci prázdninových měsíců. Z této opakující se činnosti vznikla potřeba vybudování pódia pro hudební skupiny, které na této akci vystupují. Z peněz SDH cca 10.000,-Kč byl tedy nakoupen materiál a za pomoci p. Josefa Zukala, který kostru stánku vyrobil, a jeho syna p. Rostislava Zukala, který přístřešek neprojektoval, jsme v areálu za hasičskou zbrojnicí vybudovali přístřešek, který je možné v případě potřeby přenést či zcela rozložit na jednotlivé díly. V tomto roce jsme se pořadatelsky podíleli na Rally Vyškov. Proběhla také menší oslava u příležitosti 115 let od založení SDH Studnice. Družstvo dospělých se zúčastnilo oslav 120 let založení SDH Rychtářov.

2005 – volební rok v SDH

     Z funkce starosty sboru odstoupil p. Michal Kuběna, který se přestěhoval do Vyškova. Starostou SDH byl zvolen p. Aleš Procházka, místostarostou p. Vladimír Koutný a velitelem SDH p. Mikulášek Metoděj. Začátkem roku jsme za pomoci p. Jiřího Konůpky dobudovali na přístřešku za hasičskou zbrojnicí novou střechu z vlnitého plechu. Před konáním hodové zábavy byla provedena údržba našeho majetku spočívající v opravě a následné obnově nátěru lavic a stolů. Hasiči a hlavně mladí hasiči se podíleli na vyčištění části potoka u Fasůvky od náletových dřevin. Při této akci jsme navázali spolupráci se sdružením Barvínek z Podomí. SDH se také zapojilo do nově vznikající Místní akční skupiny, zkráceně MAS Společná cesta.

2006

     V tomto roce došlo ke změně na poli vedoucího mládeže, kdy pana Radima Doležala vystřídal p. Martin Kratochvíl. 26. května jsme společně se zástupci obce a MAS Společná cesta uspořádali první kulatý stůl pro naše občany, kteří zde mohli přednést svoje názory a požadavky na čerpání fondů z EU. Na základě této schůzky jsme pak pokračovali v rámci MAS na dalším jednání s rozvojovými fondy EU o vybraných projektech. Proběhla oprava nátěru vrat hasičské zbrojnice a bylo dokončeno oplechování přístřešku ze stran. Znovu jsme se zapojili do vyčištění potoka u Fasůvky od nepořádku, náletových dřevin a trávy. Pokračovali jsme ve spolupráci s občanským sdružením Barvínek. Z dotací za tuto práci na likvidaci náletových dřevin jsme do SDH pořídili nový křovinořez. 6. prosince zemřel p. Josef Koutný, který byl kronikářem sboru. Byl také dlouholetým členem výboru SDH a působil v aktivu Zasloužilých hasičů.

2007

     Během roku došlo na základě odhlasování zastupiteli obce k převzetí areálu za hasičskou zbrojnicí včetně sportoviště pod správu SDH. Dne 29. června jsme zde uspořádali Den dětí pro veřejnost a mladé hasiče. Mladí hasiči se na podzim opět podíleli na odstranění náletových dřevin a vyčištění potoka u Fasůvky. Pokračuje spolupráce s Barvínkem na dalších projektech. V průběhu roku zemřel p. Josef Orálek, který byl dlouholetým členem výboru SDH.

2008

     Ve spolupráci s obcí Studnice a Barvínkem pořádáme 16. dubna druhý kulatý stůl pro občany, kde se již zaměřujeme na konkrétnější cíle a programy. Na základě tohoto kulatého stolu a potřeb mladých hasičů a dorostenců SDH jsme se s obcí dohodli na úpravě prostor po bývalém kadeřnictví a jedné nevyužívané místnosti přilehlé mateřské školy na klubovnu pro mládež. Na stavebních úpravách se podíleli dorostenci pod odborným vedením p. Josefa Štafy. Poté, co v jedné místnosti vznikla posilovna pro dorostence, bylo po dohodě s obcí rozhodnuto, že se zařízení posilovny přesune do nově uvolněných prostor ve sklepení místního obchodního střediska a prostory klubovny pro mládež vzniknou spojením obou místností dohromady i s nově vybudovaným sociálním zařízením v sousedství. Velká část dorostenců, kteří se na těchto akcích podíleli, se po dovršení 18 let věku stali členy zásahové jednotky obce.

2009

     Ve dnech 4. a 5. července proběhly oslavy 120 let založení SDH. V sobotu 4. července jsme uspořádali taneční zábavu pro naše členy i širokou veřejnost, v neděli 5. července byla v kostele sloužena mše za všechny hasiče a následně proběhlo při slavnostním obědě ocenění členů SDH. Ve zprávě pro tuto slavnostní Valnou hromadu byla zmínka i o dosavadní historii sboru. V rámci oslav jsme na podzim toho roku uspořádali branný závod pro družstva zapojená do hry Plamen, kterého se zúčastnilo cca 300 mladých hasičů z celého okresu Vyškov.

2010 – volební rok SDH

    Starostou SDH studnice zvolen p. Aleš Procházka, místostarosta a velitel SDH p. Metoděj Mikulášek a vedoucím mládeže p. Martin Kratochvil. Před uspořádáním tradiční hodové zábavy v areálu za hasičskou zbrojnicí jsme provedli opravu nátěru prodejního stánku. Znovu jsme spolupracovali na zabezpečení rychlostní zkoušky Admiral Rallye Vyškov jako pořadatelé a hasičský dozor. Poté, co dosloužila předchozí cisternová automobilní stříkačka, byla obcí, v čele se starostou obce p. Vladimírem Koutným, pořízena pro potřeby zásahové jednotky za pomoci dotací od několika subjektů nová CAS na podvozku Mercedes Atego.  Vozidlo bylo dle požadavků HZS a naší jednotky sestaveno v THT Polička (THT – Továrna hasičské techniky). Proběhla také zásadní oprava hasičské zbrojnice včetně jejího zateplení a modernizace vybavení.

2011

     V tomto roce došlo ke zlepšení práce zásahové jednotky obce i díky rozšíření počtu velitelů o p. Martina Kratochvíla, který zdárně dokončil velitelský kurz. Část jednotky se zúčastnila výcviku na plnění tak zvaného Bambi vaku vodou na letišti ve Vyškově. Tento výcvik probíhal na základě vzrůstajícího počtu lesních požárů vlivem začínajícího sucha.

<<foto plnění vaku pod vrtulníkem>>

2012

     V zimních měsících tohoto roku jsme rozšířili celostátní soutěž Požární ochrana očima dětí i  o spolupráci s občanským sdružením Studánky, hlavně z důvodu malého počtu mladých hasičů v našem sboru. Byly založeny a zprovozněny webové stránky SDH a proběhla také digitalizace části fotografií, které SDH vlastní. Před oslavami 670 let od první písemné zmínky o obci Studnice byla provedena oprava a údržba historické koňmi tažené ruční stříkačky od firmy R.A. Smekal, kterou SDH vlastní. Naši členové pokračovali v účasti na Mezinárodním hasičském táboře v Jánských koupelích. Na tomto táboře se již po osmé zúčastnil p. Michal Kuběna, který zde působil v začátcích jako instruktor,r až se vypracoval na vedoucího celého tábora. Hasiči znovu dělají pořadatele a odborný dozor na rychlostní zkoušce Rallye Vyškov. Dochází k dalšímu zlepšování  činnosti zásahové jednotky obce.

2013

     V celostátní soutěži Požární  ochrana  očima  dětí  se dvě práce dětí z naší vesnice umístily v různých kategoriích na třetím místě na okrese Vyškov. SDH ve spolupráci s dalšími sdruženími zabezpečovalo Pálení čarodějnic v areálu za hasičskou zbrojnicí. Již po několikáté se naše družstvo mužů úspěšně zúčastnilo na soutěži v požárním útoku a dalších disciplínách v sousedním Kulířově. Opět jsme také byli k vidění na Dnech požární techniky pravidelně pořádaných ve Vyškově. Díky zapojení nových instruktorů Jany Mikuláškové a Ondřeje Ryšánka došlo k obnovení práce s mladými hasiči na předcházející úroveň. 17. a 18. srpna jsme byli nasazeni na jednom z největších požárů v novodobé historii obce a to při hašení požáru seníku v areálu místní firmy Kojál, Krásensko, družstvo, farmy Studnice (bývalého JZD).

2014

    Naše SDH si pro potřeby pořádání zábav a dalších akcí zřídilo živnost na prodej lihovin a hostinskou činnost, a také koncesi na prodej lihu. Spolu s ostatními sdruženími v obci jsme se podíleli na nejrůznějších akcích, které se konaly u nás i mimo naši obec. 19. a 20. července se v rámci připomenutí 125 let SDH konal první ročník soutěže Železného hasiče, společně s ukázkou techniky SDH a JSDHO, ukázkou likvidace malých domovních požárů. V neděli pak proběhla Bohoslužba v kostele a výroční Valná hromada. Znovu jsme byli zapojeni do organizace Rallye Vyškov. Celkovou rekonstrukcí prošla soutěžní stříkačka PPS12, na které se podíleli členové sboru pod odborným vedením strojníka p. Dušana Tesaře.

2015 – volební rok v SDH

     Starostou SDH zvolen p. Aleš Procházka, místostarosta a velitel SDH p. Metoděj Mikulášek a vedoucím mládeže p. Martin Kratochvil. Začátkem roku se změnilo za pomoci obce sídlo SDH, které nově přesídlilo do budovy hasičské zbrojnice, která získala číslo popisné 214. SDH Studnice byl rovněž na základě zákona zapsán do Spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze. 18. července se pod záštitou starosty obce konal druhý ročník soutěže Železného hasiče. Stejně jako v minulých letech jsme se podíleli na zabezpečení Rallye Vyškov na RZ Račická. 13. srpna se členové jednotky zúčastnili na likvidaci hned dvou požárů během jediného dne, a to hašení požáru pole za průmyslovou zónou ve Vyškově a odpoledne jsme byli povoláni k požáru lesa u Senetářova. Jednotka se podílela na likvidaci i dalších požárů v naší obci i okolí dle své působnosti.

2016

     Opět jsme zabezpečovali RZ Račická v rámci Rallye Vyškov. V červenci se konal třetí ročník soutěže Železný hasič, tentokrát i za účasti několika žen v soutěži. Po skončení soutěže probíhal ještě Železný hasič pro děti a mládež, kteří si mohli trať vyzkoušet ve zjednodušené verzi. Jednotka se podílela na likvidaci 19 událostí, z toho 11 zásahů (požáry, čerpání vody, atd..) a 8 krát se jednalo o technickou pomoc obci. Zatím asi nejhorší nasazení bylo při požáru haly v areálu závodu Velux. Za tento zásah jsme obdrželi společně s ostatními zasahujícími jednotkami poděkování od ředitelky této firmy. Jelikož již původní dopravní automobil AVIA 30 DVS 12 neodpovídá požadavkům na bezpečnost přepravovaných osob, je díky dotacím ze strany státu, Jihomoravského kraje a snaze zastupitelů obce pod vedením starosty Jaroslava Fládra pořízen nový dopravní automobil Fiat Ducato.

2017

     Jako každý předchozí rok jsme se podílelii na organizaci RZ Račická na Rallye Vyškov. V červenci se konal další, tentokrát již 4. ročník soutěže Železný hasič za účasti závodníků ze spřátelených sborů. Po skončení soutěže se konal dětský Železný hasič a další soutěže a hry pro děti. Stejně jako v minulých letech se naši zástupci podíleli na organizaci Mezinárodní hasičského tábora v Jánských koupelích, jako hlavní vedoucí zde opět působí p. Michal Kuběna. Členové našeho sboru a zásahové jednotky se čím dál častěji podíleli na zásazích s tak zvaným automatickým externím defibrilátorem AED, který byl do naší jednotky přidělen v minulých letech. Po zaškolení všech členů jednotky je zde připraven pro záchranu životů spoluobčanů v naší obci i obcích, kam dle rozvržení plánu zásahů zajíždíme. Výjezdy s AED většinou probíhají na základě požadavku dispečinku Integrovaného záchranného systému a rychlé záchranné služby. Tento přístroj pomáhá při prvotních zásazích při podezření na fibrilaci srdce. Hasiči jsou tak schopni ještě před příjezdem rychlé zdravotní záchranné služby pomoci postižené osobě a poskytnout první pomoc.

2018

     Pro družstva mladých hasičů byly zakoupeny nové dresy a pořízeny nové ochranné přilby, které mohou sloužit i pro výcvik SDH a jednotky. Ve sboru probíhají přípravy na nadcházející oslavy 130 let založení SDH, jako je návrh slavnostního praporu, příprava tiskovin a informačních materiálů. Hasiči ze Studnic zasahovali při bleskové povodni v obci Kulířov, kde se podíleli jak na prvotním zásahu a pomoci postiženým občanům, tak i na odstraňování následných škod. Naše zásahová jednotka se dále účastnila technické pomoci při kácení nebezpečných stromů na návsi naší obce. Nejvýznamnější událostí je rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice, o kterou se zasloužila obec díky zajištěným dotacím a části peněz z vlastních zdrojů. Rekonstrukce proběhla za účelem zajištění lepšího zázemí zásahové jednotky, ale poskytla i odpovídající prostory pro potřeby klubové činnosti mladých hasičů a SDH, které vznikly využitím do té doby nepoužívaných půdních prostor. Úprav se dočkal i areál přiléhající k hasičské zbrojnici, ve kterém vznikly nové zastřešené prostory pro posezení a také pro vystupující hudební skupiny.

Historie SDH Studnice a Odrůvky

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Studnicích založen v roce 1889. Popudem k založení byl vznik Župní hasičské jednoty hejtmanství vyškovského ze dne 29. ledna 1888, kterou tvořilo 18 hasičských sborů, které působily na území dnešního okresu Vyškov.

Prvním zakladatelem sboru byl p. Julius Štelc, který byl následován svým bratrem, tehdejším starostou obce p. Adolfem Štelclem. Jak se dozvídáme ze starých dokumentů: „Byli členové obecního představenstva sboru příznivi, avšak valná většina členů obecního výboru byla proti založení sboru hasičského.“ Prvním předsedou sboru byl zvolen Adolf Štelc, náčelníkem Josef Štelc a jednatelem Jan Streit. Dalšími členy byli Josef Pliska, Tomáš Ryšánek, Jan Ambroz, Jan Pernica, Josef Procházka, Karel Přikryl a František Kocourek. Sbor byl nejdříve vybaven dvoukolovou ruční stříkačkou, kterou jsme dostali jako dar od obce. Následně si naši předchůdci pořídili novou čtyřkolovou stříkačku taženou koňmi za 500 zlatých, kterou vyrobila firma R.A.Smekal – Čechy u Prostějova (Čechy pod Kosířem). Tato stříkačka byla v roce 1932 nahrazena účinnější motorovou za cenu 29 tisíc Kč. Další výbavu tvořila putnová stříkačka, jeden jednodílný a jeden čtyřdílný žebř, výzbroj a oděvy pro 40 mužů, vše v úhrnné ceně 1483 zlatých 70 krejcarů. Za prvních devět roků své existence se zúčastnil u likvidace 22 požárů. Prvním zásahem hasičů byla likvidace požáru hospodářské budovy Františka Hudce z čísla 23 dne 31. května 1890. Jedním z největších zásahů byl jistě ten z 13. května 1907, kdy kvůli silnému větru, který oheň šířil, hořelo devět obytných budov a šest stodol. Mimo velkou materiální škodu jedna osoba uhořela a na lokalizaci požáru se nakonec museli podílet i jednotky z okolí.

Studničtí hasiči zasahovali také několikrát v sousedních Odrůvkách. Nakonec i zde byl 29. března  1925 založen sbor dobrovolných hasičů, který měl 16 členů. Prvním starostou byl Jan Crhonek a náčelníkem Rajmund Beneš. První dva roky měli stříkačku zapůjčenou ze Studnic, aby si následně koupili vlastní od SDH Senetářov za 7000 Kč.

V letech 1939 – 1945, po rozšíření vojenské střelnice došlo k vystěhování obcí Krásenko, Studnice, Rychtářov, Lhota, Opatovice, Hamiltony, Radslavice, Pařezovice, Zelená Hora a Podivice a jejich hasičský majetek byl předán okolním sborům. Naše stříkačka tehdy připadla do sboru v Drysicích, ten ji pak v roce 1946 vrátil.

Po druhé světové válce dochází k obnově těchto sborů a nákupu nové techniky.  V roce 1950 byl postaven nový sušák na hadice a v r. 1954 byla motorová stříkačka vylepšena o bateriové zapalování. Byl rovněž pořízen a přestavěn původně vojenský automobil „Horch“. V roce 1964 začala v rámci akce Z stavba hasičské zbrojnice, která byla předána do užívání 1. srpna 1965. Během následujících let docházelo k další obměně techniky a tak se v našem sboru vystřídali automobily Tatra 805, Cisterna RN, cisterna na podvozku ZIL a Škoda 706 RTHP. V roce 1979 byl pořízen dopravní automobil AVIA 30 DVS 12, který sloužil až do roku 2017.