Historie mladých hasičů ve Studnicích v letech 1988 – 2019

Novodobá historie mladých hasičů se ve Studnicích začala psát v roce 1988. V tomto roce se vedoucími mladých hasičů stali p. Celý Miroslav a Belej Jiří, dorostence vedli p. Mikulášek Metoděj a Pliska Josef. Jednu z prvních příležitostí prezentovat svoje nově nabyté zkušenosti na veřejnosti, mělo družstvo dorostenek a mladých hasičů již při oslavách 100. výročí založení v roce 1989, kdy při této příležitosti předvedli požární útoky na návsi obce. Hned následující rok byla ale činnost mladých hasičů ukončena z důvodu přechodu většiny členů z kolektivu mladých hasičů do dorostu.

Členy mladých hasičů v této době byli:  Doležal Radim, Čtvrtníček Miroslav, Čtvrtníček Pavel, Koutný Jiří, Kuběna Michal, Pernica Milan, Preis Zdeněk, Sedláček Robert, Skopal Pavel a Štaffa Luděk.

V roce 1993 se dorostenci podíleli pod vedením p. Mikuláška na několika lesních brigádách, které zabezpečily příjem peněz do pokladny SDH a následně za ně bylo zakoupeno vybavení právě pro MH. V létě roku 1995 se na Letní škole instruktorů v Jánských Koupelích podařilo složit zkoušky na instruktory mládeže p. Radimovi Doležalovi a Michalu Kuběnovi. I toto byl další podnět do práce s dětmi v našem SDH a tak byla na podzim tohoto roku obnovena práce s družstvem MH. Dorost v této době vedl stále p. Mikulášek, ke kterému se připojil p. Aleš Procházka. Dorostenci se pod dohledem svých vedoucích zapojili i do práce s družstvem MH. V roce 1996 se činnost MH rozběhla naplno. Pro MH bylo zakoupeno sportovní oblečení, a také pro nově vzniklé družstvo dorostenek byly zakoupena sportovní trička. Dorostenci se zúčastnili na Krajském kole závodů v hasičském sportu v Drnholci a obsadili zde 7. místo. Na podzim tohoto roku jsme se ujali pořádání Okresního kola branného závodu pro družstva MH z celého okresu Vyškov. Závod proběhl v lesích nad obcí Studnice a všichni zúčastnění si pochvalovali krásné prostředí i dobrou organizaci této akce. Nejlepší na tom všem bylo ale umístění družstev dorostenek i dorostenců na 1. místě. Po těchto úspěších jsme si uvědomili, že je třeba pracovat s mládeží celoročně a proto byla uzavřena dohoda s Obcí Studnice o užívání tělocvičny v místní škole. Následující rok 1997 se družstvo dorostenek pod vedením Michala Kuběny probojovalo na krajskou soutěž v požárním sportu, která se konala 14. 6.  ve vesnici Batelov nedaleko od Jihlavy. Za dobrou práci a reprezentaci SDH a obce bylo následující rok rozhodnuto, že se družstvo dorostenek zúčastní letního tábora v kempu v Baldovci. Bohužel již v následujícím roce byla činnost kolektivu MH znovu pozastavena a to hlavně z důvodů změn, které se odehrály v našem sboru. Asi nejdůležitější změnou bylo to, že funkci starosty sboru převzal po p. Vladimírovi Koutném p. Michal Kuběna, který se již nemohl výchově mládeže věnovat tak, jako v letech minulých. V roce 2001 byla činnost mladých hasičů opět obnovena a to hlavně zásluhou nového vedoucího mládeže p. Radima Doležala, kterému v této nelehké pozici vypomáhal opět p. Metoděj Mikulášek. Léto roku 2002 patřilo oslavám 660 let od první písemné zmínky o naší obci. Při této příležitosti se naši MH opět prezentovali ukázkou požárního útoku na místním hřišti. Mladým hasičům byly zakoupeny nové ochranné přilby a soutěžní hadice. Na závěr roku se pro ně konala také speciální silvestrovské schůzka v hasičské zbrojnici. V dalším roce byly pro MH zakoupeny teplákové soupravy, aby se sjednotil jejich vzhled při reprezentaci na soutěžích a ukázkách. 2. května se v nich mohli předvést při ukázce požárního útoku ve Vyškově na Masarykově náměstí, kde se konaly oslavy pořádané SDH Vyškov. Nejen pro mladé hasiče se podařilo dojednat pravidelné návštěvy tělocvičny školy v Lipovci. I v následujícím roce nás potom naše mládež reprezentovala v rámci okresu, zde je možné zmínit hlavně jejich vzornou reprezentaci na soutěži v Hostěrádkách – Rešově. V roce 2005 došlo k další významné změně, kdy dlouholetého vedoucího a našeho odchovance p. Radima Doležala vystřídal ve funkci vedoucího mládeže p. Martin Kratochvíl. Pro družstvo MH byly zakoupeny 2 ks soutěžních proudnic pro požární sport. V následujících dvou letech se kolektiv MH za účasti dospělých členů podílel na brigádách na sečení trávy a prořezávání náletových křovin v Přírodní rezervaci Studnické louky. Při této činnosti se nám podařilo navázat úspěšnou spolupráci se sdružením Barvínek z Podomí. Během roku 2008 se děti zúčastnily tradičně na spoustě nejrůznějších závodů. Největším problémem ale bylo nalézt adekvátní prostory za klubovnu v budově hasičské zbrojnice, která měla projít zásadní rekonstrukcí. V následujícím roce jsme proto ve zvýšené míře využívali prostor tělocvičny v Lipovci. V zimních měsících jsme také nalezli azyl pro naše MH v prostorách restaurace Tour Club, kde probíhala teoretická příprava na soutěže. I přes tyto problémy jsme opět po několika letech organizovali Okresní kolo branného závodu, které zase proběhlo v lesích nad obcí. Bohužel dále se opět opakovala situace, že po několika úspěšných letech byla pro nedostatek zájemců další činnost MH pozastavena. Zde je třeba se zmínit o skutečnosti, že i když jsme neměli mládež z vlastních řad, tak jsme na práci s mládeží nezanevřeli. Naši členové se v několika sezónách podíleli na organizování hasičského tábora v Janských Koupelích, kde působili jako instruktoři, anebo přímo vedoucí těchto táborů. Tyto tábory se postupem času stávaly mezinárodní záležitostí za účasti dětí ze Slovenska i Polska. Jako instruktoři zde působili například p. Radim Doležel, p. Ondřej Ryšánek, sl. Jana Mikulášková a v neposlední řadě p. Michal Kuběna, který zde několik let pracoval právě jako vedoucí tábora.

V roce 2013 jsme na základě usnesení Valné hromady SDH opětovně obnovili práci s mládeží. Dle tohoto rozhodnutí jsme oslovili děti ve školách a podařilo se nám získat dostatečný počet členů pro založení družstva MH. V následujících letech se vše vrátilo do kolotoče účastí družstev MH na nejrůznějších závodech po celém okrese a občas i za jeho hranicemi. Na podzim roku 2015 se podařilo našemu družstvu obsadit druhé místo ve štafetě požárních dvojic v kategorii mladších na podzimní části okresní hry Plamen. MH se v těchto letech zúčastňovali také na nejrůznějších exkurzích, namátkou třeba v hasičském muzeu v Brodku u Prostějova a také stanice HZS JMK ve Vyškově, kde jim profesionální hasiči ukázali část své práce a techniku, kterou při své práci používají. Během roku 2017 došlo k dalšímu rozšíření kolektivu MH a byla také posílena materiálně technická základna nákupem nových soutěžních savic, proudnic a koše. Děti se zúčastnily několika nočních soutěží v požárním útoku. Naši mladí hasiči se také každoročně účastnili soutěže pořádané SH ČMS pod názvem Požární ochrana očima dětí. V této soutěži jsme již také několikrát uspěli na okresní úrovni. V roce 2018 jsme pracovali se čtyřmi dorostenci, devíti staršími žáky a pěti mladšími žáky. Pro MH jsme za pomoci dotací pořídili nové bezpečnější ochranné přilby, nové dresy a džberovou ruční stříkačku. Všechny tyto věci jsme získali za přispění sponzorů, mezi kterými bych rád jmenoval našeho dlouholetého sponzora firmu MTE Brno, ve které máme naši velkou podporovatelku paní Sochorovou, rodačku ze Studnic. Z dalších sponzorů můžeme uvést Českou Poštu, Obec Studnice, Okresní sdružení hasičů a Ministerstvo školství a tělovýchovy.

Na závěr bych rád poděkoval všem vedoucím, instruktorům mládeže a strojníkům jednotky, kteří výchově a práci s mládeží věnují svůj čas. Také děkuji Obci Studnice za poskytování finančních i materiálních prostředků pro potřeby zajištění fungování mladých hasičů v našem sboru.