Zpráva pro valnou hromadu SDH Studnice, konanou dne 26. ledna 2024

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2023.

V roce 2023 bylo stejně jako v minulosti naší první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Stejně jako v letech minulých, bylo hlavním zaměřením našeho sboru práce s mládeží.  Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Mladí hasiči (dále jen MH) se v průběhu roku zúčastnili několika soutěží, na kterých si mohli ověřit znalosti získané na pravidelných schůzkách. Tyto schůzky, vedené zkušenými a proškolenými instruktory, se konají převážně v pátek odpoledne. Převážně píšu proto, že na podzim se starší společně s dorostenci dohodli na úterních schůzkách, které jim více časově vyhovovaly a zároveň se netříštila pozornost instruktorů mezi starší a mladší hasiče, kteří jí potřebují více. Všichni mladí hasiči v době prázdnin pomáhali při přípravě tradiční soutěže Železný hasič, kde předvedli nacvičený požární útok. Většina dětí a mládeže si pak společně s členy zásahové jednotky vyzkoušeli i samotný závod.

 Někteří naši instruktoři pracovali během prázdnin jako instruktoři a vedoucí letních táborů pro děti, včetně tábora v Janských Koupelích a LŠI.

Jak jsem již zmínil dříve v sobotu 22. července se uskutečnil desátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. Nejvíce nás jako vždy potěšila účast dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu dospělých.

Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Obce Studnice (JSDHO) byl letošní rok poměrně „klidnější“ v porovnání s minulými roky. Jednotka poskytovala čtyřikrát technickou pomoc občanům při likvidaci nebezpečného hmyzu (sršni, vosy), dvakrát technickou pomoc obci při čištění kanalizace a kácení stromu na návsi obce. Dvakrát se podílela na předlékařské první pomoci s AED (automatický defibrilátor) v Lipovci a Krásensku. Jednou jsme také vyjížděli k požáru v Otinovsi. Členové jednotky se kromě pravidelné údržby techniky účastnili nejrůznějších školení. Jednalo se o cvičení dálkové dopravy vody ve Vojenském výcvikovém prostoru u Rychtářova, kde se simuloval zásah rozsáhlého požáru v těžkém lesním terénu s převýšením. Dva naši členové absolvovali kurz pro práci s motorovou pilou, dva byli na pravidelném školení strojníků a tři na pravidelném školení velitelů. Členové jednotky absolvovali školení na předlékařskou první pomoc s automatickým defibrilátorem (AED) a použití kyslíkové terapie, které probíhalo pod vedením zkušeného instruktora z rychlé záchranné služby. Na všech těchto školeních jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací a také jsme si zopakovali již dříve nabité vědomosti. Kromě toho se členové jednotky ještě zúčastnili ukázek techniky ve Vyškově pro děti základních škol, a v Otinovsi při oslavách místního sboru. Pomáhali jsme také při zabezpečení tankovací zóny automobilové soutěže Rally Vyškov.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost. Studnice 24. ledna 2024