Nábor dětí do kolektivu mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Studnice zve všechny děti nad 6 let, i předškoláky, na společnou schůzku mladých hasičů dne 24.9.2021 od 17:00 hod. do hasičské zbojnice. Pokud se zde vašim dětem zalíbí a stanou se členy našeho hasičského sboru, mohou se kromě jiného zúčastňovat i nejrůznějších soutěží a aktivit. V nejbližší době se budeme účastnit branného závodu v Kozlanech dne 16.10., kterého by se mohli naši noví členové již také zúčastnit.

Železný hasič 2021

V sobotu 17. července 2021 se v areálu za hasičskou zbrojnicí uskutečnil již osmý ročník soutěže Železný hasič SDH Studnice. Soutěžilo se jako již tradičně o putovní pohár starosty Obce Studnice. Po skončení hlavní soutěže byla trať přizpůsobena pro soutěž Dětský železný hasič, takže si i nastupující generace mohla vyzkoušet práci s hasičskou technikou.

Odkaz na fotogalerii ze soutěže

Železný hasič 2020

18. července se uskutečnil již sedmý ročník soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty Obce Studnice. První dvě místa obsadili naši borci, na třetím místě skončil závodník z Račic. Po skončení soutěže mužů proběhla ještě zjednodušená soutěž pro děti a mládež. Závěr odpoledne patřil jako tradičně ukázce požárního útoku mladých hasičů, tentokrát na hořící domeček z kartonu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem příznivcům, kteří i přes nepřízeň počasí přišli soutěžící podpořit.

Odkaz na fotogalerii ze soutěže

Úprava přívěsu na PPS12 pro nové přenosné čerpadlo

Ani v této složité době nezahálíme a scházíme se při údržbě a opravách techniky. Schůzky probíhají v omezeném počtu lidí a za dodržování stanovených hygienických pravidel. Tentokrát jsme se vrhli do úpravy našeho přívěsu, který slouží, nebo spíš sloužil, pro přepravu čerpadla PS12 a dalšího vybavení. Přívěs bylo třeba pro naše nové přenosné čerpadlo drobně upravit a tak jsme se do toho pustili a za jedno nedělní dopoledne bylo hotovo.

Staré a nové čerpadlo
Přípravné práce
Nové čerpadlo
Nové čerpadlo. Kromě toho že je menší a lehčí, tak jsme mu přidali i kolečka pro snadnější manipulaci
Zkouška uchycení
A je hotovo

Slavnostní převzetí stuhy na prapor SDH od hejtmana JmK

Dne 31. ledna 2020 jsme na naší Valné hromadě SDH Studnice převzali z rukou poradce p. Z. Melkese slavnostní stuhu od hejtmana JmK p. Bohumila Šimka na náš slavnostní prapor. Velice si této pocty pro náš malý sbor vážíme a ještě jednou děkujeme.

Předávání stuhy na prapor
Připnutí slavnostní stuhy na prapor
Slavnostní prapor SDH se stuhou od hejtmana JmK p. Šimka

Opatření vedení SH ČMS k současné situaci v ČR

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA
Římská 45, Praha 2


OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS
k současné situaci v ČR


V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:


PO očima dětí a mládeže
▪ Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13. března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
▪ Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme realizovat na podzim tohoto roku.
▪ O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje situace.


MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS
▪ Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
▪ Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
▪ Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
▪ Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
▪ Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.


Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory
▪ V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.


Pyrocar 2021
▪ V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude VI. Pyrocar přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič
▪ Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.


Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně
▪ Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.


Univerzita dobrovolného hasiče
▪ Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.


Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a různých školení a porad
▪ Všechna jednání se ruší do odvolání.


VI. sjezd SH ČMS
▪ Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS. Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu, Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.


Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže
▪ Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do odvolání.
▪ Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.


Doporučení Vedení SH ČMS
▪ Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.


Závěr
▪ Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout (např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)


Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020
ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.


Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.


Za Vedení SH ČMS
Slámečka Jan, starosta

Z P R Á V A PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE, konanou dne 31. ledna 2020

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2019.

V posledních letech jsou naší prioritou dvě činnosti a to výcvik a práce v zásahové jednotce obce a vedení mladých hasičů.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Část prací jsme po vyhodnocení ve výboru SDH předali do dalšího kola na Okresní sdružení hasičů. O dalších činnostech mládeže se dozvíme podrobněji ve zprávě vedoucího mládeže pana Kratochvíla, která bude za malou chvíli následovat.

Na pomezí března a dubna zadal výbor SDH výrobu našeho nového slavnostního praporu vybranému zhotoviteli, kterým se po výběrovém řízení stala firma DAKS strojní vyšívání se sídlem ve Vizovicích.

V červnu se několik našich členů opět podílelo na ukázce naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí v prostorách SDH Vyškov. Vrcholila také příprava materiálů pro tisk informační brožury a výrobu upomínkových předmětů a plaket.

Ve dnech 19. až 21. července proběhly oslavy 130 let od založení našeho SDH. V týdnu před oslavami jsme převzali slavnostní prapor od výrobce, vytištěné brožury a upomínkové předměty. V pátek 19. července proběhla ve večerních hodinách slavnostní valná hromada, na které byly oceněni členové SDH i zásahové jednotky obce. V sobotu 20. července se v odpoledních hodinách uskutečnila hlavní část oslav. Za účasti významných hostů jako například senátora Ivo Bárka, hejtmana JmK Bohumila Šimka a dalších byla slavnostně otevřena nově opravená hasičská zbrojnice. Po úvodních proslovech a defilé čestné stráže s naším novým praporem byly oslavy oficiálně zahájeny a následně odstartoval již šestý ročník soutěže Železný hasič o pohár starosty obce. Tentokrát se soutěže zúčastnili naši závodníci i závodníci ze spřátelených SDH. Po ukončení soutěže mužů a dorostu proběhl také již tradičně takzvaný Dětský železný hasič, kdy si zjednodušenou trať mohli vyzkoušet mladí hasiči a také děti z řad diváků. V rámci oslav byla po celé odpoledne zpřístupněna hasičská zbrojnice, ve které byla výstavka s předměty a fotografiemi z hasičské historie. Zájemci si mohli prohlédnout také naši techniku i přistavené hasičské automobily z okolních sborů a HZS Vyškov. Techniku zde na naše pozvání přijela ukázat i armáda a policie ČR.  Na závěr odpoledne jsme pro naše spoluobčany připravili ukázku hašení hořícího automobilu. Tato ukázka se konala na návsi obce a jistě zaujala mnoho diváků, protože podobná ukázka zde byla k vidění naposledy u příležitosti oslav 100 let založení SDH v roce 1989. V neděli 21. července pokračovaly oslavy dopolední bohoslužbou za hasiče a slavnostním žehnáním praporu a hasičské zbrojnice. Oslavy byly zakončeny odpoledním posezením u dechové hudby Olšověnka v areálu za hasičskou zbrojnicí.

V měsíci srpnu jsme pak pro naše spoluobčany uspořádali hodovou zábavu, která se i díky příznivému počasí velice povedla a přilákala spoustu lidí z obce i okolí.

V podzimních měsících pak naši členové odpracovali mnoho hodin o víkendech při výstavbě plotu okolo nově osázeného obecního sadu na okraji obce. Tento plot by měl sloužit jako ochrana mladých stromků před zvěří a jeho délka je cca 300 metrů.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí.

I v roce 2019 se naši členové aktivně zapojovali do dalších akcí, které v naší obci i mimo ni pořádaly jiné občanské spolky.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Obci děkuji také za pomoc s pořádáním oslav ke 130 letům založení SDH. Děkuji také spolku Studánky za pomoc při této akci, na které jsme si také připomněli deseti leté výročí jejich aktivní činnosti. Nesmím zapomenout také poděkovat členům spřátelených sborů za jejich účast a poskytnutí techniky. V neposlední řadě děkuji také Armádě a Policii ČR za jejich ukázku techniky. Dík zaslouží také pánové Rostislav Zukal a Vladimír Koutný za poskytnutí historických fotografií, uniforem a předmětů s hasičskou tématikou.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 25. ledna 2020                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice

Valná hromada SDH Studnice

Dne 31. ledna 2020 v 18 hodin se uskuteční Valná hromada našeho SDH. Tato valná hromada bude opět po pěti letech volební, to znamená, že si na ní zvolíme členy našeho výboru na nadcházejících 5 let. Kromě toho nám zde bude předána stuha od hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka na náš nový slavnostní prapor.

Pozvánka na Valnou hromadu SDH Studnice