Zpráva pro Valnou hromadu SDH Studnice za rok 2022

konanou dne 20. ledna 2023

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2022.

V roce 2022 bylo první akcí, na které jsme se společně sešli, lednové zasedání Valné hromady našeho SDH. Na přelomu února a března se naši mladí hasiči opět zapojily do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. V lednu a únoru také pokračovala událost, která začal už v předchozím roce v říjnu, kdy jsme se přihlásili do grantového programu společnosti Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti s projektem Podpora mladých hasičů SDH Studnice. S projektem jsme postoupili mezi tři nejlepší v daném regionu a díky podpoře spoluobčanů a jejich hlasování formou žetonů v obchodním domě Tesco, jsme se nakonec umístili na druhém místě a obdrželi peněžní dar ve výši 16000 Kč od společnosti Tesco. Na tomto místě bych rád poděkoval paní Marii Mikuláškové, která si celou tuto akci vzala za své a projekt vymyslela, sepsala, přihlásila do programu a také na podzim roku 2022 provedla jeho vyhodnocení pro Tesco a NROS spolu s finančním vyčíslením. Peníze z programu se musely proinvestovat v rozmezí od dubna do září loňského roku. Nejdříve jsme pro MH pořídili dvě vzduchové pušky aby mohli trénovat výcvik střelby na podzimní kolo branného Závodu požárnické všestrannosti. Část peněz si MH užili při letním výletě do Mariánského údolí v Brně, část jsme použili na nákup hasičských čepic s kšiltem pro všechny mladé hasiče.

Na přelomu dubna a května jsme se spolu s obcí a ostatními sdruženími podíleli na pořádání tradičního Pálení čarodějnic.

V sobotu 16. července se pak konal devátý ročník naší soutěže Železný hasič o putovní pohár starosty obce. I přes nižší účast v kategorii mužů se devátý ročník vydařil díky rekordní účasti dětí a mládeže při Dětském železném hasiči, na kterém si mohli všichni zájemci vyzkoušet zjednodušenou trať závodu.

Celý rok s výjimkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech.  S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže. Rád bych poděkoval Jakubovi Vašíčkovi, který v loňském roce získal odbornost pro funkci instruktora MH a doufám, že ho budou ještě další následovat. Dík patří také Ondrovi Ryšánkovi, který se opět podílel jako vedoucí na organizaci letního tábora v Jánských lázních a stále více se zapojuje do práce s mládeží v našem sboru.

V podstatě v průběhu celého loňského roku probíhal přechod a převod finančních prostředků našeho SDH z ČSOB banky do Moneta Money Bank. Začali jsme již v únoru loňského roku, hned poté co jsme získali pro tento přechod souhlas na naší Valné hromadě. Nějakou dobu trval souběh účtů u obou bank, abychom stihli informovat všechny, kdo na naše účty posílají peníze. Přechod byl ukončen na přelomu října a listopadu, kdy jsme zrušili účet u ČSOB a zároveň zřídili termínovaný vklad u Monety s vyšším úročením, na který jsme převedli část nevyužívaných finančních prostředků.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

Závěrem chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Děkuji rovněž obci za možnost používat její techniku a také za poskytnuté finanční dotace. 

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost v nadcházejícím roce.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2023                                                                                              Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice