Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2017

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 26. ledna 2018

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2017.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí.

Duben byl pro mladé hasiče důležitý z hlediska jejich účasti na již 40. ročníku Závodů požární všestrannosti v Pístovicích, který jistě patří spolu s podzimním kolem mezi nejvýznamnější závody na kterých se s mládeží objevujeme.

V květnu nás opět čekala účast na zabezpečení trati rychlostní zkoušky Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Opět došlo na již léty prověřenou spolupráci s členy z ostatních SDH, např. Račice, Kulířov a dalšími. Znovu to byla dobrá zkušenost, ať už to beru z pohledu nutnosti zvládnout nejrůznější hasičskou techniku, a nebo z důvodu potřeby zvládnutí většího množství lidí a jejich vzájemnou organizaci.

V červnu se několik našich členů podílelo na prezentaci naší hasičské techniky ve Vyškově konanou v rámci oslav ke Dni dětí a i této akce se v posledních několika letech účastníme pravidelně.

Červenec byl již tradičně ve znamení čtvrtého ročníku soutěže Železný hasič. Tato soutěž, ve které si můžeme ověřit naši fyzickou zdatnost a připravenost k nasazení v náročných podmínkách skutečných zásahů se postupem času dostala od soutěže pro naše hasiče až ke klání hasičů ze sborů z okolních obcí. Těší nás také zájem veřejnosti, která si na tuto akci nachází cestu a přichází povzbudit naše borce. Stalo se také již tradicí, že se během soutěžního odpoledne uskuteční i několik soutěží pro děti a dojde i na několik ukázek umění mladých hasičů.

Na konci července se potom družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním útoku a dalších doplňkových disciplínách v Kulířově.

Celý rok s vyjímkou prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů. Ti se zúčastnili několika soutěží a závodů v nejrůznějších dovednostech. Zpestřením těchto závodů byly dva, které probíhaly ve večerních hodinách. S činností MH nás ale za okamžik podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové, Ondřeji Ryšánkovi, Dagmar Bičové a Veronice Preisové, která v loňském roce absolvovala instruktorský kurs, a také vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Ondra s Michalem Kuběnou opět jako instruktoři a vedoucí podíleli na organizaci letního tábora v Jánských lázních.

Naši členové se i loni věnovali práci v zásahové jednotce obce, a to ať už při pravidelné údržbě techniky a výcviku každou neděli dopoledne, nebo při jednotlivých zásazích či pomoci obci. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a velitel družstva pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Poděkovat je třeba samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v rámci jednotky a mají uzavřenou smlouvu s obcí. Díky dotacím a finančním prostředkům zajištěným zastupiteli obce máme možnost v zásahové jednotce pracovat s nejmodernější technikou a také používat stále lepší ochranné prostředky pro nás hasiče.

I v roce 2017 se naši členové aktivně zapojovali do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení.

Na závěr chci poděkovat všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 26. ledna 2018                                                                      Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice