Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2016

Z P R Á V A

PRO VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2017

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2016.

V měsících únoru a březnu se mladí hasiči, stejně jako v letech minulých, zapojili pod vedením svých instruktorů do každoroční soutěže Požární ochrana očima dětí. Již před tím se mladí hasiči byly podívat na techniku na stanici profesionálních hasičů ve Vyškově, kde určitě načerpali také nějakou inspiraci pro tuto soutěž, zvlášť když se jim podařilo vidět hasiče při výjezdu ke skutečnému zásahu.

Duben pro mladé hasiče neznamenal, že za kamna vlezem, ale naopak se družstva starších a mladších zúčastnila branného závodu v Pístovicích.

V květnu nás čekala účast na zabezpečení trati RZ při Rally Vyškov na nám již dobře známém úseku v Račicích. Při této akci jsme se neobešli bez spolupráce s členy z ostatních SDH, např. Drnovice, Račice, Kulířov a další. Opět jsme si ve větším měřítku natrénovali vzájemnou komunikaci mezi sebou za pomoci vysílaček a mobilních telefonů a také práci s lidmi. Obojí se nám může hodit pro naši činnosti, například při záchranných pracích při přírodních katastrofách, a nebo rozsáhlejších zásazích.

Červenec byl ve znamení třetího ročníku soutěže Železný hasič, kterého se tentokrát v hojnější míře zúčastnili členové spřátelených sborů. V tomto ročníku jsme také zažili premiéru startu žen v této soutěži. Startovali hned dvě zástupkyně a jedna z nich si nevedla špatně ani v porovnání s muži, kteří v závodu startovali. Druhá zástupkyně si bohužel připsala prvenství ve formě prvního vážnějšího zranění, které jsme v této soutěži museli řešit. Po skončení vlastní soutěže proběhla ještě v odlehčené verzi varianta pro přihlížející děti a mládež, která se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Závěr odpoledne obstarali mladí hasiči, kteří předvedli zkrácenou verzi požárního útoku na asfaltovém hřišti. Na úplný závěr a k radosti všech malých diváků byla na asfaltovém povrchu vytvořena pěna, kterou si všichni užili.

Po celý rok vyjma dvou měsíců prázdnin pokračovaly pravidelné týdenní schůzky družstev Mladých hasičů, kteří se zúčastnili několika soutěží. S činností MH nás podrobněji seznámí vedoucí mládeže Martin Kratochvíl, který nám svoji zprávu o mládeži bude za chvíli prezentovat. Opět bych rád poděkoval instruktorům Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi a vedoucímu mládeže Martinovi Kratochvílovi za jejich čas a trpělivost, které výchově mládeže věnují. V létě se Jana s Ondrou a Michalem Kuběnou opět zúčastnili letního tábora v Jánských lázních. Dík patří také řidičům jednotky, kteří zabezpečovali dopravu dětí na jednotlivé akce a pomáhali i při tréninku. Děkuji rovněž obci za možnost používat techniku pro tyto účely a také za poskytnuté finanční dotace. Když už jsem se dotknul práce s mládeží je potřeba zmínit, že do budoucna budeme muset zabezpečit více lidí, kteří se budou práci s mládeží věnovat, protože dětí přibývá instruktorů však nikoliv.

Samozřejmě také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházíme každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. V loňském roce došlo k 19 událostem, kdy byla jednotka nasazena, z toho se 11. krát jednalo o zásah a 8. krát o pomoc obci. Nejvíce nás prověřila účast na hašení požáru v areálu VELUXu v březnu loňského roku. Podrobnější informace o chodu jednotky si připravil velitel Metoděj Mikulášek, který nás se svou zprávou také za okamžik seznámí. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu právě velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Dík patří samozřejmě všem členům jednotky ať už pocházejí z řad našeho SDH nebo působí pouze v jednotce. Před koncem minulého roku se také obci díky dotacím podařilo zakoupit nový dopravní automobil Fiat Ducato, který bude sloužit převážně pro potřeby jednotky, ale svoje uplatnění najde také při dopravě mládeže na soutěže, hlavně kvůli bezpečnosti, kterou na rozdíl od stařičké AVIE nabízí. Tímto bych chtěl znovu poděkovat zastupitelstvu obce za úsilí, které celé věci museli věnovat a také všem, kteří na zakoupení automobilu poskytli dotace.

I v roce 2016 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci i mimo ni pořádala další občanská sdružení. Mimo obec se jednalo třeba o naši opětovnou účast na ukázce techniky ke Dni dětí ve Vyškově.

Na závěr chci poděkovat také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče odvádějí. Děkuji také jejich rodinám a blízkým za pochopení a podporu, které pro nás mají. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na její pokračování.

Přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 27. ledna 2017                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice