Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2012

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 19. ledna 2013

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích v roce 2012.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Prvním úkolem loňského roku, který jsme si vytýčili, bylo zapojení se do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci organizovali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala značnou část měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola.

Již na loňské valné hromadě jsme informovali o našich zřízených internetových stránkách, které se pak během měsíců únor a březen začaly plnit informacemi. Stránky jsou v mezích možností průběžně aktualizovány a doplňovány. Do budoucna by se z nich měli dozvědět nejen naši členové aktuality a právě připravované akce pořádané naším SDH. Na stránkách je i sekce pro členy JSDHO, kde si mohou nebo spíše budou moci vyhledat důležité informace týkající se zásahové jednotky a svého působení.

Na přelomu května a června jsme po dlouhých letech stání v kůlně oprášili naši historickou čtyřkolovou koňmi taženou stříkačku a po náležitém ošetření jsme ji připravili na výstavku k oslavám 670 let od první písemné zmínky o naší obci. Na těchto oslavách jsme se pak také v měsíci červnu aktivně podíleli spolu s ostatními sdruženími a obcí.

V loňském září jsme se též organizátorsky podíleli na pořádání Admiral Rally Vyškov, kde jsme jako pořadatelé zabezpečovali jednu ze tří rychlostních zkoušek. Po ukončení rally jsme byli vyhodnoceni jako nejlépe zabezpečený úsek. Tohoto hodnocení bychom nedosáhli bez výtečné práce našich členů, ale i spousty dalších dobrovolníků, kteří se s námi na této náročné akci podíleli.

I v roce 2012 se většina naší činnosti točila kolem zásahové jednotky obce, kterou se konečně po několika letech stagnace podařilo dát do pořádku. Na tomto stavu mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, ale rád bych samozřejmě poděkoval všem našim členům, kteří se na této činnosti podílejí.

Před koncem roku proběhla velká revize našeho majetku, která se skládala z revize inventárních seznamů a jejich sloučení do jednoho, kontrolu našeho hmotného majetku podle tohoto nového seznamu a následné fyzické kontroly veškerého majetku a jeho roztřídění na majetek který si dále ponecháme a ten, který již byl znehodnocen, poškozen, případně zastaral tak, že bude nutné ho vyřadit. V současnosti probíhá zápis našeho majetku do programu Kancelář pro obec, ve kterém bude v budoucnosti veden i majetek JSDHO, případně dalších subjektů, jejichž majetek se bude nacházet v hasičské zbrojnici.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, účast s technikou na oslavách výročí založení SDH  Niva a Nové Sady, kde byla opět k vidění i naše historická stříkačka. Myslím si, že všechny tyto akce přispěli k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně.      

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovateli restaurace Tour Club panu Aleši Sommerovi za možnost uspořádání tohoto zasedání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 19. ledna 2013

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2011

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2012

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2011.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti nebo spíše nečinnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto bych byl rád, když se dnes budeme této situaci také dále věnovat.

21. května se část našich členů, převážně působících i v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce účastnila v rámci svého výcviku na nácviku plnění Bambi vaku vodou. Tento vak se zavěšuje pod vrtulník a používá se například pro hašení lesních požárů. V rámci tohoto zaměstnání jsme byli rozděleni do čtyř členných družstev, která plnila závěsný vak pod vrtulníkem, který zůstával celou dobu plnění ve visu ve vzduchu a po naplnění vaku s ním odlétal nad nedaleký lesík, kde nám předváděl, jak vypadá hašení s tímto prostředkem. Myslím si, že toto zaměstnání bylo pro většinu z nás velmi atraktivní i přes riziko s ním spojené.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. Této události předcházel celkový úklid areálu, který proběhl v polovině srpna, za účasti snad všech aktivních členů. Večer pak následovalo malé občerstvení, při kterém se všichni dobře pobavili a snad i příjemně zrelaxovali po vynaložené námaze během dne.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Jak jsem již uváděl jinde, nebyl loňský rok tím nejlepším, přesto se některých vytčených cílů podařilo dobrat. Loni jsme si zde dali za úkol zlepšit činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci, která v minulosti mírně stagnovala. Tímto úkolem byl pověřen pan Mikulášek a dnes mohu konstatovat, že se mu povedl velký kus práce. Při tomto úkolu mu byl nápomocen i p. Kratochvíl, který v loňském roce úspěšně absolvoval kurz pro velitele. Oběma pánům proto děkuji a doufám, že budou v této nelehké práci pokračovat i za přispění nás všech.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 28. ledna 2012

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2010

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2011

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2010.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto vypadala činnost mladých hasičů, tak jak vypadala, ale více Vám o ní sdělí pan Kratochvíl ve své zprávě o činnosti mládeže.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V týdnu před akcí jsme provedli odstranění starého poškozeného nátěru prodejního stánku. Následně byl proveden nátěr nový. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Dne 11. září jsme se spolupodíleli na zabezpečení jednoho úseku rychlostní zkoušky na Admiral Rallye Vyškov,  jak se později ukázalo,  patřil tento úsek k nejnebezpečnějším na celé trati. I díky našemu profesionálnímu přístupu nedošlo k ohrožení diváků ani závodních posádek a to hlavně při sérii vážných havárií, které provázely druhý průjezd touto RZ.

21. listopadu proběhla menší kulturně sportovní akce v bowlingu, kterou připravovali členky naší kulturní komise.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do spousty podniků, které v naší obci pořádali OS Studánky nebo TJ Sokol Studnice.

13. října, se po dlouhodobém úsilí zastupitelstva obce a hlavně starosty p. Koutného podařilo do obce získat nové požární vozidlo Mercedes pro potřeby zásahové jednotky obce Studnice, ve které je mnoho našich členů. Myslím si, že můžeme zastupitelům poděkovat za možnost pracovat i v naší malé obci s nejmodernější technikou, která se bude jistě dobře podílet na ochraně nás a našich spoluobčanů před následky požárů a přírodních katastrof.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli často nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 21. ledna 2011

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2009

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2010

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2009.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco rušnější než roky předešlé a to hlavně z důvodu přípravy oslav 120 let od založení našeho sboru ve Studnicích. Nakonec jsme se rozhodli po dlouhých diskuzích, které začali již v roce 2008, pro rozdělení oslav na dvě části a to na část slavnostní, která proběhla v létě a na část ve které bychom se mohli prezentovat v okresním měřítku.

Ještě před tím ale proběhlo několik akcí, na kterých jsme byli zastoupeni kolektivem mladých hasičů. Jednou z nich byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 24. května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, rok 2009 byl hlavně ve znamení oslav 120 let založení našeho sboru a proto se dne 4. července konala slavnostní valná hromada, na které bylo uděleno několik vyznamenání a čestných uznání našim dlouholetým členům, i členům kteří v našem sboru svou dráhu teprve začínají, ale již od začátku se aktivně zapojili do práce.

Na tuto valnou hromadu navazovala taneční zábava, na kterou se přišli pobavit mnozí členové našeho sboru i další občané Studnic.

Následující den proběhla v místním kostele slavnostní mše za všechny hasiče, kteří stáli u zrodu našeho sboru a kteří zde již nejsou.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Během podzimních měsíců vrcholily přípravy na druhou část našich oslav, v rámci kterých jsme se rozhodli uspořádat branný závod, který je součástí podzimního kola hry Plamen. Tohoto závodu se zúčastnilo asi 300 mladých hasičů z celého okresu Vyškov. Jako jeden z organizátorů této akce mohu prozradit, že jsme se po jejím skončení shodli na tom, že příště by se sice ledasco dalo udělat jinak a snad i lépe, ale i přes to si myslím, že celý podnik proběhl bez výraznějších problémů a i z ohlasů samotných závodníků bylo znát, že se jim u nás líbilo.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže a jeho pomoc při přípravě branného závodu, kdy kromě svých povinností při přípravě našeho soutěžního družstva plnil i funkci hlavního organizátora. V této souvislosti také děkuji Metodějovi Mikuláškovi, Hynkovi Doleželovi, Rostislavovi Zukalovi, Alešovi Henkovi, Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc při organizování a pořádání této akce. Bez jejich nasazení by se jen těžko dala celá věc úspěšně zvládnout. Při této příležitosti se zmíním o pomoci pana Petra Trněného při sobotním závodě, který ač není naším členem, se velkou měrou podílel na zdaru celé akce. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli při tomto podniku nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji obci Studnice za poskytnutí věcných darů pro kolektivy dětí, které se námi organizovaného závodu zúčastnili, jmenovitě bych rád poděkoval místostarostovi obce p. Jančíkovi za pomoc při organizaci soutěže. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2010

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2008

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2009

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2008.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V loňském roce, bylo jednou z našich prvních akcí spolupořádání Kulatého stolu, který proběhl 16. Dubna a na jehož přípravách jsme se aktivně podíleli spolu s občanským sdružením Barvínek a obcí Studnice a následně jsme se na něm neméně aktivně účastnili.

Dalším podnikem, na kterém jsme se zúčastnili zastoupeni kolektivem mladých hasičů, byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 25. Května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, konal se v naší obci další Kulatý stůl, ze kterého vzešla na náš podnět debata o klubovně pro mládež a mladé hasiče. Tato otázka nabyla na důležitosti ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že se Obecní úřad rozhodl zrekonstruovat budovu hasičské zbrojnice, aby odpovídala požadavkům zásahové jednotky obce. Z následné debaty vyplynulo, že je velice pravděpodobné, že díky úpravám interiéru budovy je možné, že již tuto budovu nebudeme moci využívat pro potřeby výchovy mládeže a zřejmě ani pro potřeby sdružení. Dne 3. Července proto proběhlo setkání pracovní skupiny s názvem Klubovna pro mládež, kterého se zúčastnili zástupci obce, hasičů a veřejnosti, která má o danou problematiku zájem a chtěla se aktivně podílet na projektu. Na jednání předložili zástupci obce návrh možných využitelných prostor v sousední budově mateřské školy, které se nacházejí v místnosti bývalého kadeřnictví a jedné, v současnosti nevyužívané, třídy mateřské školy. Po prohlídce těchto prostor bylo domluveno, že po dalších nutných jednáních, na kterých se rozhodne o financování potřebných stavebních úprav, protože zde není sociální zařízení, připojená elektřina ani vyřešeno vytápění a také je nutná celková rekonstrukce prostor, případně zateplení, se do těchto prostor přestěhujeme. Předpokládaný termín byl stanoven na začátek září. Nad tímto termínem vyslovil svou pochybnost pan Mikulášek, který tvrdil, že objem potřebných prací je příliš velký a nepodaří se ho dodržet s přihlédnutím na čas dovolených, pracovní vytíženost členů sboru a blížící se pořádání a přípravu hodové zábavy.

V roce 2008 jsme se opět zapojili do pořádání tradiční hasičské hodové taneční zábavy pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii. S místní TJ Sokol jsme se podíleli na tradičním fotbalovém utkání „ženatí proti svobodným“, který se uskutečnil v sobotu odpoledne. Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V posledním měsíci léta a na začátku podzimu se znovu začala řešit situace kolem klubovny, kterou se během léta přesunout nepodařilo. Iniciativy se ujali naši dorostenci, lépe řečeno dnes již muži a pustili se pod vedením p. Kratochvíla, Mikuláška a za pomoci p. Josefa Štafi, který prováděl odborné zednické práce do potřebných oprav na interiéru nové klubovny. Po odpracování spousty hodin se jim podařilo jednu místnost přebudovat na posilovnu a druhou uvést do částečně použitelného stavu. OÚ připojil místnost s posilovnou k centrálnímu vytápění z mateřské školy. Stále ještě není uspokojivě vyřešeno vytápění druhé místnosti, ve které je možné topit pouze lokálně a to buď kamny na pevná paliva, nebo za použití elektrických přímotopů, což by bylo ale velice nákladné. Dobudováno není ještě ani sociální zařízení a není vyřešena ani dodávka elektrické energie. Posilovna je napájena z MŠ a v případě zkratu hrozí výpadek jističů, ke kterým nemáme přístup. Celou klubovnu je třeba dle požadavku obce připojit na samostatný rozvaděč, ale zatím nedošlo na shodě s obcí na tom, kdo celé přepojení bude financovat.

Během loňského roku došlo také k postupnému přechodu čtyř našich dorostenců do mužské kategorie a také k jejich aktivnímu zapojení do práce na výchově mládeže. Působí jako instruktoři a pomáhají panu Kratochvílovi. K této činnosti jsou náležitě vyškoleni.

Před koncem roku se také podařilo zahájit další jednání o doplnění zásahové jednotky obce o pět nových členů z našich řad. Jedná se o výše zmiňované bývalé dorostence a pana Aleše Henka. V současnosti si vyřizují potřebná lékařská potvrzení, aby mohli absolvovat výcvik a nutné kurzy.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. V této souvislosti také děkuji Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc, kterou panu Kratochvílovi poskytují a také za práci kterou odvedli na opravách nové hasičské klubovny. Děkuji také našemu sympatizantovi panu Josefu Štafovi za jeho pomoc při budování klubovny a odvedenou odbornou práci a radu. Náš velký dík patří také paní Marii Mikuláškové, která pro nás již léta dělá účetnictví a kterou už několik let marně lákáme do našich řad. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. ledna 2009

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2006

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. prosince 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2006.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V tomto roce, stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů ve hře Plamen, kde se zúčastnili 8. dubna branného závodu v Račicích – Pístovicích a poté na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 3. června 2006 ve Slavkově, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí náš nový vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem nakousnul už v předešlém odstavci, byla jednou z klíčových událostí letošního roku změna na postu vedoucího mládeže, kde pana Radima Doležela vystřídal pan Martin Kratochvíl. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Doležalovi za dlouholetou práci při výchově mládeže a úspěšnou prezentaci našeho sboru v rámci okresu i kraje. Chci také popřát panu Kratochvílovi hodně úspěchů v této nelehké činnosti a doufám, že mu všichni vyjdeme vstříc.

Dne 26. května jsme ve spolupráci s místní akční skupinou Společná cesta uspořádali Kulatý stůl pro občany Studnic a Odrůvek. Při této akci mohli občané vyslovit svoje připomínky, návrhy ale i sny pro další rozvoj naší obce, které se stali podkladem pro další činnost skupiny Společná cesta a mikroregionu Drahanská vrchovina. Tato akce byla potřebná pro umožnění dalšího jednání s rozvojovými fondy Evropské unie. Zatím čekáme, jak celá věc dopadne. 23. ledna příštího roku je valná hromada místní akční skupiny Společná cesta a tam se v této věci rozhodne.

V letních měsících se členové zapojili do údržby vrat hasičské zbrojnice, které jme zbavily větší části starého nátěru a provedli nátěr nový.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém s dobudováním našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se loni dočkal zastřešení a letos jsme chtěli dokončit jeho oplechování ze stran, aby do budoucna odpadl problém se sháněním nejrůznějších plachet a celt, které se zatím používaly. Jako materiál byl opět vybrán vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konůpky  a výpomoci naší členské základny se akci podařilo zrealizovat.

Novinkou bylo to, že jsme areál za hasičskou zbrojnicí a hřiště využívali dva dny, kdy v pátek proběhlo posezení spojené se sportovním odpolednem převážně pro členy sboru, ale nebránili jsme ani v účasti dalším spoluobčanům. V sobotu potom proběhla tradiční Hasičská hodová zábava. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na oplechování.

Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V podzimních měsících jsme se znovu společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasůvkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na pokračování naší dobré spolupráce s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace. Tentokrát se naši členové zapojili ve větším rozsahu a poděkování patří hlavně mladým hasičům, bez jejichž pomoci by se udělalo daleko méně. Do této akce se aktivně zapojil i pan Vašíček s manželkou a pan Srnec, i jim patří náš dík.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. Náš velký dík patří také osobě, která zůstává většině naší členů skryta, ale bez její takřka neomylné a poctivé práce by náš sbor nemohl v dnešní době existovat.  Touto osobou je paní Marie Mikulášková, která nám dělá účetní a jelikož zatím mně, ani ji nezavřeli, odvádí svou práci dobře. Poděkování patří obecnímu úřadu Studnice a hlavně starostovi panu Koutnému za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a její vytápění v zimním období a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. prosince 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2005

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 20. ledna 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2005.

Zpráva je zaměřena zejména na činnosti při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 4. června 2005 v Hostěrádkách – Rešově. Tak jako v minulosti se jednalo o vzornou reprezentaci, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí vedoucí mládeže pan Radim Doležal ve své zprávě o mládeži.

V následujících letních měsících se členové zapojili do údržby našeho majetku. Dík patří především panu Liboru Plchovi, který se ujal nátěru lavic a stolů. Při tom mu pomáhali i někteří další členové, ale hlavně se dobrovolně zapojili i mladí hasiči.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém se zastřešením našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se nepodařilo vyřešit v loňském roce. Jako materiál byl vybrán pozinkovaný vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konupky  a výpomoci naší členské základny se podařil střechu zrealizovat. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na zastřešení.

V podzimních měsících jsme se společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasovkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na další spolupráci s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace.

Ve spolupráci s OÚ Studnice a jeho starostou panem Koutným jsme podali žádost o dotaci pro projekt nazvaný Čistá voda z pramenů studánek a potoků na Drahanské vrchovině, jehož náplní bylo, jak už z názvu plyne, vyčistit vodní toky a studánky v okolí naší obce. Projekt se dostal mezi 32 projektů z celé České republiky, ale nakonec neuspěl v posledním kole výběrového řízení.

V měsíci prosinci se náš sbor zapojil do nově vzniklé Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., která působí na území mikroregionů Drahanská vrchovina a Větrník. Cílem této skupiny je dosažení trvale udržitelného rozvoje obci mikroregionu a také spolků a sdružení, které v nich působí za užití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Radima Doležela za jeho náročnou práci při výchově mládeže, a také pana Martina Kratochvíla, který se jako nový člen zapojil jak do práce ve výboru tak i do práce s mladými hasiči. Poděkování patří také obecnímu úřadu Studnice za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice