Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2009

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2010

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2009.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco rušnější než roky předešlé a to hlavně z důvodu přípravy oslav 120 let od založení našeho sboru ve Studnicích. Nakonec jsme se rozhodli po dlouhých diskuzích, které začali již v roce 2008, pro rozdělení oslav na dvě části a to na část slavnostní, která proběhla v létě a na část ve které bychom se mohli prezentovat v okresním měřítku.

Ještě před tím ale proběhlo několik akcí, na kterých jsme byli zastoupeni kolektivem mladých hasičů. Jednou z nich byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 24. května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, rok 2009 byl hlavně ve znamení oslav 120 let založení našeho sboru a proto se dne 4. července konala slavnostní valná hromada, na které bylo uděleno několik vyznamenání a čestných uznání našim dlouholetým členům, i členům kteří v našem sboru svou dráhu teprve začínají, ale již od začátku se aktivně zapojili do práce.

Na tuto valnou hromadu navazovala taneční zábava, na kterou se přišli pobavit mnozí členové našeho sboru i další občané Studnic.

Následující den proběhla v místním kostele slavnostní mše za všechny hasiče, kteří stáli u zrodu našeho sboru a kteří zde již nejsou.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Během podzimních měsíců vrcholily přípravy na druhou část našich oslav, v rámci kterých jsme se rozhodli uspořádat branný závod, který je součástí podzimního kola hry Plamen. Tohoto závodu se zúčastnilo asi 300 mladých hasičů z celého okresu Vyškov. Jako jeden z organizátorů této akce mohu prozradit, že jsme se po jejím skončení shodli na tom, že příště by se sice ledasco dalo udělat jinak a snad i lépe, ale i přes to si myslím, že celý podnik proběhl bez výraznějších problémů a i z ohlasů samotných závodníků bylo znát, že se jim u nás líbilo.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže a jeho pomoc při přípravě branného závodu, kdy kromě svých povinností při přípravě našeho soutěžního družstva plnil i funkci hlavního organizátora. V této souvislosti také děkuji Metodějovi Mikuláškovi, Hynkovi Doleželovi, Rostislavovi Zukalovi, Alešovi Henkovi, Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc při organizování a pořádání této akce. Bez jejich nasazení by se jen těžko dala celá věc úspěšně zvládnout. Při této příležitosti se zmíním o pomoci pana Petra Trněného při sobotním závodě, který ač není naším členem, se velkou měrou podílel na zdaru celé akce. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli při tomto podniku nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji obci Studnice za poskytnutí věcných darů pro kolektivy dětí, které se námi organizovaného závodu zúčastnili, jmenovitě bych rád poděkoval místostarostovi obce p. Jančíkovi za pomoc při organizaci soutěže. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2010

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice