Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2010

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2011

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2010.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto vypadala činnost mladých hasičů, tak jak vypadala, ale více Vám o ní sdělí pan Kratochvíl ve své zprávě o činnosti mládeže.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V týdnu před akcí jsme provedli odstranění starého poškozeného nátěru prodejního stánku. Následně byl proveden nátěr nový. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Dne 11. září jsme se spolupodíleli na zabezpečení jednoho úseku rychlostní zkoušky na Admiral Rallye Vyškov,  jak se později ukázalo,  patřil tento úsek k nejnebezpečnějším na celé trati. I díky našemu profesionálnímu přístupu nedošlo k ohrožení diváků ani závodních posádek a to hlavně při sérii vážných havárií, které provázely druhý průjezd touto RZ.

21. listopadu proběhla menší kulturně sportovní akce v bowlingu, kterou připravovali členky naší kulturní komise.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do spousty podniků, které v naší obci pořádali OS Studánky nebo TJ Sokol Studnice.

13. října, se po dlouhodobém úsilí zastupitelstva obce a hlavně starosty p. Koutného podařilo do obce získat nové požární vozidlo Mercedes pro potřeby zásahové jednotky obce Studnice, ve které je mnoho našich členů. Myslím si, že můžeme zastupitelům poděkovat za možnost pracovat i v naší malé obci s nejmodernější technikou, která se bude jistě dobře podílet na ochraně nás a našich spoluobčanů před následky požárů a přírodních katastrof.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli často nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 21. ledna 2011

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice