Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2011

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 28. ledna 2012

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2011.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti nebo spíše nečinnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto bych byl rád, když se dnes budeme této situaci také dále věnovat.

21. května se část našich členů, převážně působících i v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce účastnila v rámci svého výcviku na nácviku plnění Bambi vaku vodou. Tento vak se zavěšuje pod vrtulník a používá se například pro hašení lesních požárů. V rámci tohoto zaměstnání jsme byli rozděleni do čtyř členných družstev, která plnila závěsný vak pod vrtulníkem, který zůstával celou dobu plnění ve visu ve vzduchu a po naplnění vaku s ním odlétal nad nedaleký lesík, kde nám předváděl, jak vypadá hašení s tímto prostředkem. Myslím si, že toto zaměstnání bylo pro většinu z nás velmi atraktivní i přes riziko s ním spojené.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. Této události předcházel celkový úklid areálu, který proběhl v polovině srpna, za účasti snad všech aktivních členů. Večer pak následovalo malé občerstvení, při kterém se všichni dobře pobavili a snad i příjemně zrelaxovali po vynaložené námaze během dne.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Jak jsem již uváděl jinde, nebyl loňský rok tím nejlepším, přesto se některých vytčených cílů podařilo dobrat. Loni jsme si zde dali za úkol zlepšit činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů v obci, která v minulosti mírně stagnovala. Tímto úkolem byl pověřen pan Mikulášek a dnes mohu konstatovat, že se mu povedl velký kus práce. Při tomto úkolu mu byl nápomocen i p. Kratochvíl, který v loňském roce úspěšně absolvoval kurz pro velitele. Oběma pánům proto děkuji a doufám, že budou v této nelehké práci pokračovat i za přispění nás všech.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 28. ledna 2012

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice