Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2012

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 19. ledna 2013

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích v roce 2012.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali mimo naši obec, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Prvním úkolem loňského roku, který jsme si vytýčili, bylo zapojení se do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci organizovali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala značnou část měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola.

Již na loňské valné hromadě jsme informovali o našich zřízených internetových stránkách, které se pak během měsíců únor a březen začaly plnit informacemi. Stránky jsou v mezích možností průběžně aktualizovány a doplňovány. Do budoucna by se z nich měli dozvědět nejen naši členové aktuality a právě připravované akce pořádané naším SDH. Na stránkách je i sekce pro členy JSDHO, kde si mohou nebo spíše budou moci vyhledat důležité informace týkající se zásahové jednotky a svého působení.

Na přelomu května a června jsme po dlouhých letech stání v kůlně oprášili naši historickou čtyřkolovou koňmi taženou stříkačku a po náležitém ošetření jsme ji připravili na výstavku k oslavám 670 let od první písemné zmínky o naší obci. Na těchto oslavách jsme se pak také v měsíci červnu aktivně podíleli spolu s ostatními sdruženími a obcí.

V loňském září jsme se též organizátorsky podíleli na pořádání Admiral Rally Vyškov, kde jsme jako pořadatelé zabezpečovali jednu ze tří rychlostních zkoušek. Po ukončení rally jsme byli vyhodnoceni jako nejlépe zabezpečený úsek. Tohoto hodnocení bychom nedosáhli bez výtečné práce našich členů, ale i spousty dalších dobrovolníků, kteří se s námi na této náročné akci podíleli.

I v roce 2012 se většina naší činnosti točila kolem zásahové jednotky obce, kterou se konečně po několika letech stagnace podařilo dát do pořádku. Na tomto stavu mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, ale rád bych samozřejmě poděkoval všem našim členům, kteří se na této činnosti podílejí.

Před koncem roku proběhla velká revize našeho majetku, která se skládala z revize inventárních seznamů a jejich sloučení do jednoho, kontrolu našeho hmotného majetku podle tohoto nového seznamu a následné fyzické kontroly veškerého majetku a jeho roztřídění na majetek který si dále ponecháme a ten, který již byl znehodnocen, poškozen, případně zastaral tak, že bude nutné ho vyřadit. V současnosti probíhá zápis našeho majetku do programu Kancelář pro obec, ve kterém bude v budoucnosti veden i majetek JSDHO, případně dalších subjektů, jejichž majetek se bude nacházet v hasičské zbrojnici.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, účast s technikou na oslavách výročí založení SDH  Niva a Nové Sady, kde byla opět k vidění i naše historická stříkačka. Myslím si, že všechny tyto akce přispěli k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně.      

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali do řady podniků, které v naší obci pořádali další občanská sdružení působící v naší obci.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružení za dobrou spolupráci. Děkuji také provozovateli restaurace Tour Club panu Aleši Sommerovi za možnost uspořádání tohoto zasedání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 19. ledna 2013

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice