Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2013

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 18. ledna 2014

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2013.

Začíná být už tradicí, že se začátkem roku zapojujeme do soutěže Požární ochrana očima dětí. Tuto výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež jsme v naší obci opět uspořádali ve spolupráci s občanským sdružením Studánky. Příprava a realizace nám zabrala druhou polovinu měsíce března a začátkem dubna jsme vybrané práce odeslali k účasti do okresního kola. Rád zde zmíním, že dvě práce se ve svých kategoriích umístili v okresním kole na třetím místě. Jejich autorkami byly Betty Grigarová a Barbora Janochová. Gratulujeme.

V březnu uspořádala naše kulturní komise sportovně kulturní turnaj v Bowlingu, kterého se zúčastnilo asi 10 našich členů. Všichni se dobře pobavili a trochu si protáhli tělo po dlouhé zimě.

Na konci dubna jsme se spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise pro výběr nejvhodnějších kandidátek k upálení.

Minulý rok jsem tu zmiňoval neblahou situaci v našem sboru v oblasti mládeže. Protože si všichni uvědomujeme, jak je důležité vychovávat si zdatné nástupce, nerezignovali jsme a stále jsme hledali možnost, jak práci s mládeží obnovit. Stejně jako už i v minulých letech se naši členové, slečna Jana Mikulášková a pánové Ondřej Ryšánek a Michal Kuběna zúčastnili Mezinárodního letního tábora a Letní školy instruktorů v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele, které se pravidelně konají pod hlavičkou OSH Vyškov. Rozhodli jsme se proto využít jejich zkušeností. V září jsme oslovili slečnu Mikuláškovou a pana Ryšánka s prosbou, zda by se nemohli ujmout role instruktorů mládeže v našem sboru. Po jejich souhlasném stanovisku jsme v říjnu provedli průzkum zájmu o kroužek mladých hasičů mezi dětmi a rodiči. Následně se ve spolupráci s obcí povedlo získat asi 10 dětí a tak se mohla v listopadu uskutečnit první seznamovací schůzka. V tomto roce se již schůzky mladých hasičů konají pravidelně podle vypracovaného plánu práce. Přeji všem, kdo se na této nelehké práci podílejí mnoho zdaru a trpělivosti a zároveň doufám, že najdou podporu a pomoc i u ostatních členů našeho sboru.

I v roce 2013 se mnoho práce a času našich členů věnovalo činnostem kolem zásahové jednotky obce. Jednotka má v současnosti 20 členů a z toho 14 jsou i naši členové. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

Stejně jako v letech minulých se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na soutěži a oslavách SDH v Kulířově, ukázku naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově a oslavě SDH v Malém Hradisku. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat všem občanským sdružením, nově asi „spolkům“, a obci za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na další.

Přeji Vám všem pevné zdraví, spokojenost a stálé nadšení pro práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 18. ledna 2014

                                                                                                        Aleš Procházka

                                                                                                  Starosta SDH Studnice