Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2014

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 17. ledna 2015

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté,

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za rok 2014 a zároveň, protože je letošek i rokem volebním, trochu bilancoval i naše snažení za posledních pět let.

První akcí, na které jsme se v loňském roce sešli v širším měřítku, byl turnaj v bowlingu. Ten se uskutečnil již 25. ledna ve Squash centru Vyškov.

V měsíci únoru se na základě změn v zákonech naší republiky přistoupilo ke zřízení živností „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ , „ Hostinská činnost“ a „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona“. Dále jsme získali koncesi na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. S tím souviselo i upřesnění sídla SDH Studnice. Všechny tyto kroky souviseli se zabezpečením možnosti provozovat stánek s občerstvením při kulturních a sportovních akcích pořádaných SDH dle platných zákonů České Republiky.

Další činností bylo uspořádání pravidelné soutěže Požární ochrana očima dětí, i když tentokrát jen v lokálním měřítku za účasti dětí, které se přihlásili do Mladých hasičů. Doufám, že letos se povede tuto akci opět rozšířit i o místní mateřskou školu a případně uspořádat výtvarnou dílnu ve spolupráci s OS Studánky.

Zvýše uvedeného je patrné, že se nám povedlo splnit náš cíl a opět obnovit práci s mládeží, která nás již v minulém roce reprezentovala na několika soutěžích, např. na Závodě požárnické všestrannosti okresu Vyškov v Kučerově nebo na soutěži v uzlování v Drnovicích. Ale podrobnější informace o činnosti mladých hasičů si vyslechneme ve správě o mládeži, která bude za okamžik následovat. Na tomto místě bych rád poděkoval instruktorům sl. Janě Mikuláškové a Ondřeji Ryšánkovi, dále pak vedoucímu mládeže p. Kratochvílovi a také p. Mikuláškovi za úsilí a čas, který této jistě dobré a prospěšné činnosti věnují

Na přelomu dubna a května jsme se znovu spolu s ostatními občanskými sdruženími a obcí podíleli na „Pálení čarodějnic“, kde jsme působili jako odborný dozor a členové komise MISS Čarodějnice.

V roce 2014 si náš sbor připomínal 125 let, které uběhly od jeho založení. Oslavy tohoto půl kulatého výročí proběhly ve dnech 19. a 20. července. V jejich rámci jsme uspořádali soutěž o Železného hasiče. V průběhu sobotního odpoledne proběhly také ukázky hasičské techniky a ukázky hašení malých domovních požárů. V neděli se uskutečnila v místním kostele bohoslužba za všechny hasiče. Následovala slavnostní valná hromada, na které byli oceněni zasloužilí členové našeho sboru.

26. července jsme se zúčastnili soutěže v Kulířově, která se zde také již tradičně koná v rámci místních hodových oslav. Rád zmíním, že naše družstvo dokázalo v požárním útoku i pivní štafetě obsadit první místo.

Na konci srpna jsme v rámci hodových oslav pořádali Hasičskou taneční hodovou zábavu pro naše členy i nejširší veřejnost.

Hned první víkend v září se již hojný počet našich členů zúčastnil dalšího podniku, kterým bylo zajištění bezpečnosti na jedné z rychlostních zkoušek dvaadvacátého ročníku Rally Vyškov. Chci poděkovat všem členům, kteří se tohoto podniku zúčastnili za jejich poctivý a profesionální přístup, který napomohl ke zdárnému průběhu bez vážnějších incidentů na úseku, který byl námi zabezpečován.

V loňském roce se také podařilo dokončit opravu naší soutěžní stříkačky PS12, která si odbyla svoji premiéru na soutěži v Kulířově a určitě i její zásluhou se nám podařilo dosáhnout vítězství a dobrého času. Lví podíl na opravě této stříkačky má pan Dušan Tesař, kterému patří také náš dík.

Stejně jako v letech minulých, tak také v loňském roce se naši členové věnovali práci v zásahové jednotce obce, kde se pravidelně scházejí každou neděli dopoledne při výcviku a údržbě hasičské techniky. Na dobrém chodu jednotky mají hlavní zásluhu místostarosta a velitel SDH pan Mikulášek a pan Kratochvíl, kteří se starají o výcvik a odborné vedení jednotky. Musím také samozřejmě poděkovat všem našim členům, kteří se na této nelehké práci podílejí.

I v roce 2014 se naši členové aktivně zapojovali i do řady akcí, které v naší obci pořádala další občanská sdružení.

V neposlední řadě je třeba se také zmínit o naší účasti na ukázce naší techniky na Dnech požární techniky ve Vyškově, oslavě SDH ve Vysočanech a ukázku naší techniky ve sportovním areálu hotelu U Zlaté Rybky v Tučapech. Myslím si, že tyto akce znovu přispěly k propagaci našeho sboru, obce, hasičů a požární ochrany všeobecně a také k navázání přátelství a výměně zkušeností mezi jednotlivými sbory.

Jak jsem slíbil na začátku, rád bych zde provedl krátkou bilanci minulého pětiletého volebního období. Asi největší úspěch vidím v opětovné obnově práce s mládeží, na kterou jsme vždy v minulosti kladli velký důraz, a byla pro nás vždy prioritou číslo jedna. Toto by se jistě nepovedlo bez spousty práce lidí, kteří se rozhodli v této věci něco dělat a podat pomocnou ruku.

Další věcí, která se za posledních pět let značně zlepšila, je jistě zásahová jednotka obce, ve které mají naši členové značné zastoupení a také velitel SDH je zároveň velitelem této jednotky. Za těch několik roků je zde vidět jednoznačně velký pokrok, hlavně co se týče profesionálního přístupu všech členů. Za dobrou funkcí této jednotky stojí také obec, která nám poskytuje kvalitní zázemí a vybavení a tak usnadňuje tuto nelehkou práci. Za toto bych chtěl obci také poděkovat.

Chci poděkoval také všem činným členům za poctivou práci, kterou pro svůj sbor a hasiče vůbec odvádějí. Také chci poděkovat všem spolkům a zástupcům obce za dobrou spolupráci a doufáme, že se můžeme těšit na pokračování této spolupráce.

Na závěr mi dovolte, abych také poděkoval všem členům výboru za jejich dosavadní, mnohdy nenápadnou, ale potřebnou činnost a popřál nově zvoleným členům výboru hodně chuti do náročné práce a pevné nervy. Také přeji Vám všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Děkuji Vám za pozornost

Studnice 16. ledna 2015                                                             Aleš Procházka

                                                                                                 Starosta SDH Studnice