Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2008

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2009

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2008.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V loňském roce, bylo jednou z našich prvních akcí spolupořádání Kulatého stolu, který proběhl 16. Dubna a na jehož přípravách jsme se aktivně podíleli spolu s občanským sdružením Barvínek a obcí Studnice a následně jsme se na něm neméně aktivně účastnili.

Dalším podnikem, na kterém jsme se zúčastnili zastoupeni kolektivem mladých hasičů, byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 25. Května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, konal se v naší obci další Kulatý stůl, ze kterého vzešla na náš podnět debata o klubovně pro mládež a mladé hasiče. Tato otázka nabyla na důležitosti ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že se Obecní úřad rozhodl zrekonstruovat budovu hasičské zbrojnice, aby odpovídala požadavkům zásahové jednotky obce. Z následné debaty vyplynulo, že je velice pravděpodobné, že díky úpravám interiéru budovy je možné, že již tuto budovu nebudeme moci využívat pro potřeby výchovy mládeže a zřejmě ani pro potřeby sdružení. Dne 3. Července proto proběhlo setkání pracovní skupiny s názvem Klubovna pro mládež, kterého se zúčastnili zástupci obce, hasičů a veřejnosti, která má o danou problematiku zájem a chtěla se aktivně podílet na projektu. Na jednání předložili zástupci obce návrh možných využitelných prostor v sousední budově mateřské školy, které se nacházejí v místnosti bývalého kadeřnictví a jedné, v současnosti nevyužívané, třídy mateřské školy. Po prohlídce těchto prostor bylo domluveno, že po dalších nutných jednáních, na kterých se rozhodne o financování potřebných stavebních úprav, protože zde není sociální zařízení, připojená elektřina ani vyřešeno vytápění a také je nutná celková rekonstrukce prostor, případně zateplení, se do těchto prostor přestěhujeme. Předpokládaný termín byl stanoven na začátek září. Nad tímto termínem vyslovil svou pochybnost pan Mikulášek, který tvrdil, že objem potřebných prací je příliš velký a nepodaří se ho dodržet s přihlédnutím na čas dovolených, pracovní vytíženost členů sboru a blížící se pořádání a přípravu hodové zábavy.

V roce 2008 jsme se opět zapojili do pořádání tradiční hasičské hodové taneční zábavy pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii. S místní TJ Sokol jsme se podíleli na tradičním fotbalovém utkání „ženatí proti svobodným“, který se uskutečnil v sobotu odpoledne. Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V posledním měsíci léta a na začátku podzimu se znovu začala řešit situace kolem klubovny, kterou se během léta přesunout nepodařilo. Iniciativy se ujali naši dorostenci, lépe řečeno dnes již muži a pustili se pod vedením p. Kratochvíla, Mikuláška a za pomoci p. Josefa Štafi, který prováděl odborné zednické práce do potřebných oprav na interiéru nové klubovny. Po odpracování spousty hodin se jim podařilo jednu místnost přebudovat na posilovnu a druhou uvést do částečně použitelného stavu. OÚ připojil místnost s posilovnou k centrálnímu vytápění z mateřské školy. Stále ještě není uspokojivě vyřešeno vytápění druhé místnosti, ve které je možné topit pouze lokálně a to buď kamny na pevná paliva, nebo za použití elektrických přímotopů, což by bylo ale velice nákladné. Dobudováno není ještě ani sociální zařízení a není vyřešena ani dodávka elektrické energie. Posilovna je napájena z MŠ a v případě zkratu hrozí výpadek jističů, ke kterým nemáme přístup. Celou klubovnu je třeba dle požadavku obce připojit na samostatný rozvaděč, ale zatím nedošlo na shodě s obcí na tom, kdo celé přepojení bude financovat.

Během loňského roku došlo také k postupnému přechodu čtyř našich dorostenců do mužské kategorie a také k jejich aktivnímu zapojení do práce na výchově mládeže. Působí jako instruktoři a pomáhají panu Kratochvílovi. K této činnosti jsou náležitě vyškoleni.

Před koncem roku se také podařilo zahájit další jednání o doplnění zásahové jednotky obce o pět nových členů z našich řad. Jedná se o výše zmiňované bývalé dorostence a pana Aleše Henka. V současnosti si vyřizují potřebná lékařská potvrzení, aby mohli absolvovat výcvik a nutné kurzy.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. V této souvislosti také děkuji Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc, kterou panu Kratochvílovi poskytují a také za práci kterou odvedli na opravách nové hasičské klubovny. Děkuji také našemu sympatizantovi panu Josefu Štafovi za jeho pomoc při budování klubovny a odvedenou odbornou práci a radu. Náš velký dík patří také paní Marii Mikuláškové, která pro nás již léta dělá účetnictví a kterou už několik let marně lákáme do našich řad. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. ledna 2009

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice