Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2006

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. prosince 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2006.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V tomto roce, stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů ve hře Plamen, kde se zúčastnili 8. dubna branného závodu v Račicích – Pístovicích a poté na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 3. června 2006 ve Slavkově, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí náš nový vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem nakousnul už v předešlém odstavci, byla jednou z klíčových událostí letošního roku změna na postu vedoucího mládeže, kde pana Radima Doležela vystřídal pan Martin Kratochvíl. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Doležalovi za dlouholetou práci při výchově mládeže a úspěšnou prezentaci našeho sboru v rámci okresu i kraje. Chci také popřát panu Kratochvílovi hodně úspěchů v této nelehké činnosti a doufám, že mu všichni vyjdeme vstříc.

Dne 26. května jsme ve spolupráci s místní akční skupinou Společná cesta uspořádali Kulatý stůl pro občany Studnic a Odrůvek. Při této akci mohli občané vyslovit svoje připomínky, návrhy ale i sny pro další rozvoj naší obce, které se stali podkladem pro další činnost skupiny Společná cesta a mikroregionu Drahanská vrchovina. Tato akce byla potřebná pro umožnění dalšího jednání s rozvojovými fondy Evropské unie. Zatím čekáme, jak celá věc dopadne. 23. ledna příštího roku je valná hromada místní akční skupiny Společná cesta a tam se v této věci rozhodne.

V letních měsících se členové zapojili do údržby vrat hasičské zbrojnice, které jme zbavily větší části starého nátěru a provedli nátěr nový.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém s dobudováním našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se loni dočkal zastřešení a letos jsme chtěli dokončit jeho oplechování ze stran, aby do budoucna odpadl problém se sháněním nejrůznějších plachet a celt, které se zatím používaly. Jako materiál byl opět vybrán vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konůpky  a výpomoci naší členské základny se akci podařilo zrealizovat.

Novinkou bylo to, že jsme areál za hasičskou zbrojnicí a hřiště využívali dva dny, kdy v pátek proběhlo posezení spojené se sportovním odpolednem převážně pro členy sboru, ale nebránili jsme ani v účasti dalším spoluobčanům. V sobotu potom proběhla tradiční Hasičská hodová zábava. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na oplechování.

Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V podzimních měsících jsme se znovu společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasůvkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na pokračování naší dobré spolupráce s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace. Tentokrát se naši členové zapojili ve větším rozsahu a poděkování patří hlavně mladým hasičům, bez jejichž pomoci by se udělalo daleko méně. Do této akce se aktivně zapojil i pan Vašíček s manželkou a pan Srnec, i jim patří náš dík.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. Náš velký dík patří také osobě, která zůstává většině naší členů skryta, ale bez její takřka neomylné a poctivé práce by náš sbor nemohl v dnešní době existovat.  Touto osobou je paní Marie Mikulášková, která nám dělá účetní a jelikož zatím mně, ani ji nezavřeli, odvádí svou práci dobře. Poděkování patří obecnímu úřadu Studnice a hlavně starostovi panu Koutnému za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a její vytápění v zimním období a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. prosince 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice