Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2005

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 20. ledna 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2005.

Zpráva je zaměřena zejména na činnosti při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 4. června 2005 v Hostěrádkách – Rešově. Tak jako v minulosti se jednalo o vzornou reprezentaci, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí vedoucí mládeže pan Radim Doležal ve své zprávě o mládeži.

V následujících letních měsících se členové zapojili do údržby našeho majetku. Dík patří především panu Liboru Plchovi, který se ujal nátěru lavic a stolů. Při tom mu pomáhali i někteří další členové, ale hlavně se dobrovolně zapojili i mladí hasiči.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém se zastřešením našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se nepodařilo vyřešit v loňském roce. Jako materiál byl vybrán pozinkovaný vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konupky  a výpomoci naší členské základny se podařil střechu zrealizovat. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na zastřešení.

V podzimních měsících jsme se společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasovkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na další spolupráci s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace.

Ve spolupráci s OÚ Studnice a jeho starostou panem Koutným jsme podali žádost o dotaci pro projekt nazvaný Čistá voda z pramenů studánek a potoků na Drahanské vrchovině, jehož náplní bylo, jak už z názvu plyne, vyčistit vodní toky a studánky v okolí naší obce. Projekt se dostal mezi 32 projektů z celé České republiky, ale nakonec neuspěl v posledním kole výběrového řízení.

V měsíci prosinci se náš sbor zapojil do nově vzniklé Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., která působí na území mikroregionů Drahanská vrchovina a Větrník. Cílem této skupiny je dosažení trvale udržitelného rozvoje obci mikroregionu a také spolků a sdružení, které v nich působí za užití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Radima Doležela za jeho náročnou práci při výchově mládeže, a také pana Martina Kratochvíla, který se jako nový člen zapojil jak do práce ve výboru tak i do práce s mladými hasiči. Poděkování patří také obecnímu úřadu Studnice za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice