Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2010

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2011

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2010.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco méně povedený než roky předešlé a bohužel musím konstatovat, že jsme největší ztráty utrpěli v oblastech, ve kterých se nám v minulosti dařilo. Tím myslím problémy, které se objevily hlavně v činnosti mladých hasičů, která výrazně utrpěla současnou pracovní vytížeností vedoucího mládeže pan Martina Kratochvíla. Současně se nepodařilo do této nelehké práce zapojit více naše mladé instruktory, kteří by ho mohli časem při přípravě na soutěže nahradit. I proto vypadala činnost mladých hasičů, tak jak vypadala, ale více Vám o ní sdělí pan Kratochvíl ve své zprávě o činnosti mládeže.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V týdnu před akcí jsme provedli odstranění starého poškozeného nátěru prodejního stánku. Následně byl proveden nátěr nový. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Dne 11. září jsme se spolupodíleli na zabezpečení jednoho úseku rychlostní zkoušky na Admiral Rallye Vyškov,  jak se později ukázalo,  patřil tento úsek k nejnebezpečnějším na celé trati. I díky našemu profesionálnímu přístupu nedošlo k ohrožení diváků ani závodních posádek a to hlavně při sérii vážných havárií, které provázely druhý průjezd touto RZ.

21. listopadu proběhla menší kulturně sportovní akce v bowlingu, kterou připravovali členky naší kulturní komise.

I přes zdánlivě menší počet pořádaných akcí se naši členové aktivně zapojovali do spousty podniků, které v naší obci pořádali OS Studánky nebo TJ Sokol Studnice.

13. října, se po dlouhodobém úsilí zastupitelstva obce a hlavně starosty p. Koutného podařilo do obce získat nové požární vozidlo Mercedes pro potřeby zásahové jednotky obce Studnice, ve které je mnoho našich členů. Myslím si, že můžeme zastupitelům poděkovat za možnost pracovat i v naší malé obci s nejmodernější technikou, která se bude jistě dobře podílet na ochraně nás a našich spoluobčanů před následky požárů a přírodních katastrof.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům za svou poctivou práci. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli často nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 21. ledna 2011

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2009

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. ledna 2010

Vážení bratři a sestry hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2009.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Loňský rok byl z našeho pohledu o něco rušnější než roky předešlé a to hlavně z důvodu přípravy oslav 120 let od založení našeho sboru ve Studnicích. Nakonec jsme se rozhodli po dlouhých diskuzích, které začali již v roce 2008, pro rozdělení oslav na dvě části a to na část slavnostní, která proběhla v létě a na část ve které bychom se mohli prezentovat v okresním měřítku.

Ještě před tím ale proběhlo několik akcí, na kterých jsme byli zastoupeni kolektivem mladých hasičů. Jednou z nich byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 24. května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, rok 2009 byl hlavně ve znamení oslav 120 let založení našeho sboru a proto se dne 4. července konala slavnostní valná hromada, na které bylo uděleno několik vyznamenání a čestných uznání našim dlouholetým členům, i členům kteří v našem sboru svou dráhu teprve začínají, ale již od začátku se aktivně zapojili do práce.

Na tuto valnou hromadu navazovala taneční zábava, na kterou se přišli pobavit mnozí členové našeho sboru i další občané Studnic.

Následující den proběhla v místním kostele slavnostní mše za všechny hasiče, kteří stáli u zrodu našeho sboru a kteří zde již nejsou.

Jako v letech minulých tak i v loňském roce jsme opět pořádali tradiční hasičskou hodovou taneční zábavu pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii.

Během podzimních měsíců vrcholily přípravy na druhou část našich oslav, v rámci kterých jsme se rozhodli uspořádat branný závod, který je součástí podzimního kola hry Plamen. Tohoto závodu se zúčastnilo asi 300 mladých hasičů z celého okresu Vyškov. Jako jeden z organizátorů této akce mohu prozradit, že jsme se po jejím skončení shodli na tom, že příště by se sice ledasco dalo udělat jinak a snad i lépe, ale i přes to si myslím, že celý podnik proběhl bez výraznějších problémů a i z ohlasů samotných závodníků bylo znát, že se jim u nás líbilo.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže a jeho pomoc při přípravě branného závodu, kdy kromě svých povinností při přípravě našeho soutěžního družstva plnil i funkci hlavního organizátora. V této souvislosti také děkuji Metodějovi Mikuláškovi, Hynkovi Doleželovi, Rostislavovi Zukalovi, Alešovi Henkovi, Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc při organizování a pořádání této akce. Bez jejich nasazení by se jen těžko dala celá věc úspěšně zvládnout. Při této příležitosti se zmíním o pomoci pana Petra Trněného při sobotním závodě, který ač není naším členem, se velkou měrou podílel na zdaru celé akce. Také chci poděkovat členkám občanského sdružení Studánky, které nám byli při tomto podniku nápomocny a se kterými jsme také na několika dalších akcích spolupracovali. Děkuji obci Studnice za poskytnutí věcných darů pro kolektivy dětí, které se námi organizovaného závodu zúčastnili, jmenovitě bych rád poděkoval místostarostovi obce p. Jančíkovi za pomoc při organizaci soutěže. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2010

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2008

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 23. ledna 2009

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2008.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V loňském roce, bylo jednou z našich prvních akcí spolupořádání Kulatého stolu, který proběhl 16. Dubna a na jehož přípravách jsme se aktivně podíleli spolu s občanským sdružením Barvínek a obcí Studnice a následně jsme se na něm neméně aktivně účastnili.

Dalším podnikem, na kterém jsme se zúčastnili zastoupeni kolektivem mladých hasičů, byla účast na okresním kole hry Plamen, která proběhla 25. Května v Rousínově. S výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás blíže seznámí vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem již zmínil v úvodu, konal se v naší obci další Kulatý stůl, ze kterého vzešla na náš podnět debata o klubovně pro mládež a mladé hasiče. Tato otázka nabyla na důležitosti ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že se Obecní úřad rozhodl zrekonstruovat budovu hasičské zbrojnice, aby odpovídala požadavkům zásahové jednotky obce. Z následné debaty vyplynulo, že je velice pravděpodobné, že díky úpravám interiéru budovy je možné, že již tuto budovu nebudeme moci využívat pro potřeby výchovy mládeže a zřejmě ani pro potřeby sdružení. Dne 3. Července proto proběhlo setkání pracovní skupiny s názvem Klubovna pro mládež, kterého se zúčastnili zástupci obce, hasičů a veřejnosti, která má o danou problematiku zájem a chtěla se aktivně podílet na projektu. Na jednání předložili zástupci obce návrh možných využitelných prostor v sousední budově mateřské školy, které se nacházejí v místnosti bývalého kadeřnictví a jedné, v současnosti nevyužívané, třídy mateřské školy. Po prohlídce těchto prostor bylo domluveno, že po dalších nutných jednáních, na kterých se rozhodne o financování potřebných stavebních úprav, protože zde není sociální zařízení, připojená elektřina ani vyřešeno vytápění a také je nutná celková rekonstrukce prostor, případně zateplení, se do těchto prostor přestěhujeme. Předpokládaný termín byl stanoven na začátek září. Nad tímto termínem vyslovil svou pochybnost pan Mikulášek, který tvrdil, že objem potřebných prací je příliš velký a nepodaří se ho dodržet s přihlédnutím na čas dovolených, pracovní vytíženost členů sboru a blížící se pořádání a přípravu hodové zábavy.

V roce 2008 jsme se opět zapojili do pořádání tradiční hasičské hodové taneční zábavy pro naše členy a širokou veřejnost. V pátek proběhla diskotéka pro mládež, pro kterou jsme poskytovali zázemí formou přípravy areálu a zapůjčením našeho majetku. V sobotu se zrealizovala hodová zábava, která již byla plně v naší režii. S místní TJ Sokol jsme se podíleli na tradičním fotbalovém utkání „ženatí proti svobodným“, který se uskutečnil v sobotu odpoledne. Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V posledním měsíci léta a na začátku podzimu se znovu začala řešit situace kolem klubovny, kterou se během léta přesunout nepodařilo. Iniciativy se ujali naši dorostenci, lépe řečeno dnes již muži a pustili se pod vedením p. Kratochvíla, Mikuláška a za pomoci p. Josefa Štafi, který prováděl odborné zednické práce do potřebných oprav na interiéru nové klubovny. Po odpracování spousty hodin se jim podařilo jednu místnost přebudovat na posilovnu a druhou uvést do částečně použitelného stavu. OÚ připojil místnost s posilovnou k centrálnímu vytápění z mateřské školy. Stále ještě není uspokojivě vyřešeno vytápění druhé místnosti, ve které je možné topit pouze lokálně a to buď kamny na pevná paliva, nebo za použití elektrických přímotopů, což by bylo ale velice nákladné. Dobudováno není ještě ani sociální zařízení a není vyřešena ani dodávka elektrické energie. Posilovna je napájena z MŠ a v případě zkratu hrozí výpadek jističů, ke kterým nemáme přístup. Celou klubovnu je třeba dle požadavku obce připojit na samostatný rozvaděč, ale zatím nedošlo na shodě s obcí na tom, kdo celé přepojení bude financovat.

Během loňského roku došlo také k postupnému přechodu čtyř našich dorostenců do mužské kategorie a také k jejich aktivnímu zapojení do práce na výchově mládeže. Působí jako instruktoři a pomáhají panu Kratochvílovi. K této činnosti jsou náležitě vyškoleni.

Před koncem roku se také podařilo zahájit další jednání o doplnění zásahové jednotky obce o pět nových členů z našich řad. Jedná se o výše zmiňované bývalé dorostence a pana Aleše Henka. V současnosti si vyřizují potřebná lékařská potvrzení, aby mohli absolvovat výcvik a nutné kurzy.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. V této souvislosti také děkuji Lubošovi Héčovi, Františkovi Jelínkovi, Zbyňkovi Petrželovi a Dušanovi Tesařovi za pomoc, kterou panu Kratochvílovi poskytují a také za práci kterou odvedli na opravách nové hasičské klubovny. Děkuji také našemu sympatizantovi panu Josefu Štafovi za jeho pomoc při budování klubovny a odvedenou odbornou práci a radu. Náš velký dík patří také paní Marii Mikuláškové, která pro nás již léta dělá účetnictví a kterou už několik let marně lákáme do našich řad. Děkuji také provozovatelce restaurace Tour Club paní Šenkyříkové za pomoc při pořádání našich akcí a poskytování útočiště pro naše jednání.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. ledna 2009

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2006

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 22. prosince 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2006.

Jako v minulých letech je zpráva zaměřena zejména na činnosti, při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

V tomto roce, stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů ve hře Plamen, kde se zúčastnili 8. dubna branného závodu v Račicích – Pístovicích a poté na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 3. června 2006 ve Slavkově, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí náš nový vedoucí mládeže pan Martin Kratochvíl ve své zprávě o mládeži.

Jak jsem nakousnul už v předešlém odstavci, byla jednou z klíčových událostí letošního roku změna na postu vedoucího mládeže, kde pana Radima Doležela vystřídal pan Martin Kratochvíl. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Doležalovi za dlouholetou práci při výchově mládeže a úspěšnou prezentaci našeho sboru v rámci okresu i kraje. Chci také popřát panu Kratochvílovi hodně úspěchů v této nelehké činnosti a doufám, že mu všichni vyjdeme vstříc.

Dne 26. května jsme ve spolupráci s místní akční skupinou Společná cesta uspořádali Kulatý stůl pro občany Studnic a Odrůvek. Při této akci mohli občané vyslovit svoje připomínky, návrhy ale i sny pro další rozvoj naší obce, které se stali podkladem pro další činnost skupiny Společná cesta a mikroregionu Drahanská vrchovina. Tato akce byla potřebná pro umožnění dalšího jednání s rozvojovými fondy Evropské unie. Zatím čekáme, jak celá věc dopadne. 23. ledna příštího roku je valná hromada místní akční skupiny Společná cesta a tam se v této věci rozhodne.

V letních měsících se členové zapojili do údržby vrat hasičské zbrojnice, které jme zbavily větší části starého nátěru a provedli nátěr nový.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém s dobudováním našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se loni dočkal zastřešení a letos jsme chtěli dokončit jeho oplechování ze stran, aby do budoucna odpadl problém se sháněním nejrůznějších plachet a celt, které se zatím používaly. Jako materiál byl opět vybrán vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konůpky  a výpomoci naší členské základny se akci podařilo zrealizovat.

Novinkou bylo to, že jsme areál za hasičskou zbrojnicí a hřiště využívali dva dny, kdy v pátek proběhlo posezení spojené se sportovním odpolednem převážně pro členy sboru, ale nebránili jsme ani v účasti dalším spoluobčanům. V sobotu potom proběhla tradiční Hasičská hodová zábava. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na oplechování.

Při úklidu našeho majetku po hodové zábavě proběhla i jeho inventarizace, která je nezbytná pro jeho případné zapůjčování a také jako doklad pro účetnictví.

V podzimních měsících jsme se znovu společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasůvkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na pokračování naší dobré spolupráce s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace. Tentokrát se naši členové zapojili ve větším rozsahu a poděkování patří hlavně mladým hasičům, bez jejichž pomoci by se udělalo daleko méně. Do této akce se aktivně zapojil i pan Vašíček s manželkou a pan Srnec, i jim patří náš dík.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Martina Kratochvíla za jeho náročnou práci při výchově mládeže. Náš velký dík patří také osobě, která zůstává většině naší členů skryta, ale bez její takřka neomylné a poctivé práce by náš sbor nemohl v dnešní době existovat.  Touto osobou je paní Marie Mikulášková, která nám dělá účetní a jelikož zatím mně, ani ji nezavřeli, odvádí svou práci dobře. Poděkování patří obecnímu úřadu Studnice a hlavně starostovi panu Koutnému za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a její vytápění v zimním období a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 22. prosince 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Zpráva pro valnou hromadu SDH za rok 2005

Z P R Á V A

PRO VÝROČNÍ VALNOU HROMADU SDH STUDNICE,

konanou dne 20. ledna 2006

Vážení hasiči, milí hosté

dovolte, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů ve Studnicích za kalendářní rok 2005.

Zpráva je zaměřena zejména na činnosti při kterých jsme se prezentovali v okresním měřítku, nebo na akce v naší obci, které jsme uspořádali pro naše spoluobčany a akce kterých se zúčastnila větší část naší členské základny.

Stejně jako v letech minulých byla jednou z prvních akcí účast kolektivu mladých hasičů na okresním kole hry Plamen, které se konalo  dne 4. června 2005 v Hostěrádkách – Rešově. Tak jako v minulosti se jednalo o vzornou reprezentaci, ale s výsledky této soutěže a dalšími počiny mladých hasičů Vás seznámí vedoucí mládeže pan Radim Doležal ve své zprávě o mládeži.

V následujících letních měsících se členové zapojili do údržby našeho majetku. Dík patří především panu Liboru Plchovi, který se ujal nátěru lavic a stolů. Při tom mu pomáhali i někteří další členové, ale hlavně se dobrovolně zapojili i mladí hasiči.

Jak se blížil přelom roku a tím také termín hodové zábavy začal se řešit problém se zastřešením našeho nového přístřešku pro hudební skupinu, který se nepodařilo vyřešit v loňském roce. Jako materiál byl vybrán pozinkovaný vlnitý plech a dík pomoci pana Jiřího Konupky  a výpomoci naší členské základny se podařil střechu zrealizovat. Protože nám i letos počasí na hodovou zábavu přálo, doufám, že s ní byli  naši spoluobčané i členové naší organizace spokojeni. Zábava byla úspěšná i finančně, takže se nám z části zisku podařilo zaplatit materiál na zastřešení.

V podzimních měsících jsme se společně se sdružením Barvínek  z Podomí zúčastnili akce na vyčištění části potoka pod „Fasovkou“ od náletových dřevin a při této příležitosti jsme se dohodli na další spolupráci s tímto sdružením, které působí na poli ochrany a zachování přírody pro budoucí generace.

Ve spolupráci s OÚ Studnice a jeho starostou panem Koutným jsme podali žádost o dotaci pro projekt nazvaný Čistá voda z pramenů studánek a potoků na Drahanské vrchovině, jehož náplní bylo, jak už z názvu plyne, vyčistit vodní toky a studánky v okolí naší obce. Projekt se dostal mezi 32 projektů z celé České republiky, ale nakonec neuspěl v posledním kole výběrového řízení.

V měsíci prosinci se náš sbor zapojil do nově vzniklé Místní akční skupiny Společná cesta, o.s., která působí na území mikroregionů Drahanská vrchovina a Větrník. Cílem této skupiny je dosažení trvale udržitelného rozvoje obci mikroregionu a také spolků a sdružení, které v nich působí za užití prostředků čerpaných z fondů Evropské unie.

Závěrem bych rád poděkoval všem činným členům a zejména bych chtěl ocenit hlavního vedoucího mládeže pana Radima Doležela za jeho náročnou práci při výchově mládeže, a také pana Martina Kratochvíla, který se jako nový člen zapojil jak do práce ve výboru tak i do práce s mladými hasiči. Poděkování patří také obecnímu úřadu Studnice za poskytnutí prostor hasičské zbrojnice a prostor pro uskladnění našeho majetku. Děkuji také manželům Kupkovým za pomoc při hodové zábavě a také při realizaci našich schůzí ve zdejší restauraci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a stálé nadšení při práci v našem sboru.

Děkuji Vám za pozornost.

Studnice 20. ledna 2006

Aleš Procházka

Starosta SDH Studnice

Plán činnosti MH na rok 2019

Plán práce mládeže SDH Studnice pro rok 2019

Leden

 • Přivítání v novém roce, úklid hasičské zbrojnice
 • Účast na VVH za 2018
 • Hry v klubovně, případně sáňkování – podle počasí

Únor

 • Procvičování vázání uzlů
 • Účast na Uzlové štafetě– Dražovice
 • Příprava na Branný závod – uzly, značky, hasební prostředky

Březen

 • Příprava na BZ – lano, topografie, střelba
 • Výlet – Laser game Boskovice nebo Prostějov
 • Výlet do přírody – nácvik branného závodu

Duben

 • Branný závod Pístovice – 2x starší
 • Den země
 • Nácvik štafety 4×60 m
 • Příprava na PÚ – pro strojníka jednotky – příprava PS12 + vybavení

Květen

 • PÚ + CTIF – Kroužek
 • PÚ – Hlubočany
 • PÚ Luleč + 4×60 m
 • Jarní část Hry Plamen – PÚ, 4×60, CTIF – štafeta, Útok + rozhodčí 3x + řidiči 1x – doplní velitel jednotky

Červen

 • PÚ – Dražovice + 4×60 m
 • PÚ – Pustiměř + Štafeta požárních dvojic
 • PÚ  – Topolany
 • Noční závody Senetářov (okr. Blansko)

Červenec

 • Pomoc s organizací Železného hasiče + Oslavy výročí
 • Ukázka PÚ v rámci oslav + Ž

Srpen – volno, alternativně Noční závody Hostěrádky – Rešov – podle zájmu

Září

 • Začátek sezony 2019/2010
 • Noční PÚ – Pustiměř (pokud bude pořádáno)
 • Výlet Chocholík
 • Příprava Branný závod + štafeta požárních dvojic

Říjen

 • Příprava Okresního kola Hry Plamen + rozhodčí
 • Účast na Podzimní části – 2x starší

Listopad

 • Halloweenská párty s přespáním v hasičské klubovně
 • Příprava na Uzlovou štafetu
 • Účast na Uzlové štafetě Drnovice – 2x starší

Prosinec

 • Pomoc obci s přípravou rozsvěcení stromečku
 • Hry v klubovně
 • Vánoční besídka

Úkoly:

 • pro strojníka jednotky – březen/duben – kontrola PS12 + vybavení
 • velitel jednotky – společný nácvik se zásahovou jednotkou obce duben
 • velitel jednotky – řidič pro DA na závody z řad strojníků v rámci kondičních jízd, speciálně pro Okresní kolo – řidič + dorost jako rozhodčí
 • vedoucí + instruktoři – příprava s dětmi, termíny soutěží jako dozor + plánované výlety
 • členové SDH – pomoc s přípravou na PÚ duben/květen

Ve Studnicích dne, 11.1.2018

Martin Kratochvil, vedoucí mládeže

Odkazy

Zde můžete najít odkazy na zajímavé weby s informacemi o Studnicích a hasičích.

Po kliknutí na odkaz se Vám otevřou stránky poskytovatele obsahu.

Obec Studnice

Facebook SDH Studnice

Oznámení pálení klestu

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Rady a návody pro různé situace na stránkách HZS JmK

Okresní sdružení hasičů Vyškov

Okresní odborná rada mládeže při OSH Vyškov

Aktuální počasí ve Studnicích

Výstava požární techniky

Dne 21. června jsme se podíleli s JSDH Vyškov a dalšími sbory na organizaci Výstavy požární techniky, která se pravidelně každý rok v červnu koná v areálu požární zbrojnice JSDH Vyškov za podpory města Vyškov a HZS JmK Vyškov. Na této akci byla k vidění i technika a ukázky, které si budete mít možnost prohlédnout osobně u příležitosti oslav 130 let SDH.

Vy rozhodujete, my pomáháme

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám jménem Sboru dobrovolných hasičů Studnice za Vaši podporu v grantovém programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco. Náš projekt s názvem 130 let Sboru dobrovolných hasičů Studnice se v tomto programu umístil na třetím místě a získal tedy grant ve výši 10 000 Kč. Tuto částku použijeme na uspořádání oslav našeho SDH, tak jak je popsáno v popisu projektu níže. Rádi bychom Vás tedy na tyto oslavy konané ve dnech 20. a 21. července 2019 pozvali. Přijďte se podívat mezi nás a na naši techniku.

Popis projektu:

Sbor dobrovolných hasičů ve Studnicích oslaví 130 let svého působení. K této příležitosti chceme uspořádat oslavy, pozvat naše spoluobčany i významné hosty a ukázat jim alespoň část naší práce. Připravujeme ukázku hasičské techniky, činnosti dětí a mládeže, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici s prohlídkou kronik a fotografií, slavnostní schůzi s oceněním členů, taneční zábavu a mši svatou.

Byli jsme vybráni mezi tři nejlepší projekty na našem okrese.

Kontakty na SDH Studnice

Adresa sídla: Studnice 214, Studnice u Vyškova, PSČ 683 08

IČ: 65840747

DIČ: CZ65840747

Číslo účtu u MONETA Money Bank: 245265242 / 0600

e-mail: sdhstudnice@administrator

Datová schránka: fvd8t2u

Facebook: SDH Studnice

Kontaktní osoba: Aleš Procházka – starosta SDH Studnice

e-mail: prochazka.ales@email.cz

tel: 732 979 387